Farnosť Stará Bystrica
Blížny nám bol daný, aby sme preukazovali lásku,
ktorú živíme pre Boha.
Katarína Sienská

Zvony

Vo veži Kostola sv. Michala Archanjela v Starej Bystrici sa nachádzajú 3 zvony.

...

Farský kostol sv. Michala Archanjela

Súčasný Kostol sv. Michala Archanjela v Starej Bystrici bol postavený v neogotickom štýle v roku 1892 po požiari starého dreveného kostola.

Počas svojej existencie bol viackrát rekonštruovaný. Najväčšie rekonštrukcie sa uskutočnili po 2. svetovej vojne, keď bol na viacerých miestach zasiahnutý delostreleckou paľbou, a potom po roku 1989. Patrí medzi najvýznamnejšie dominanty obce a farnosti Stará Bystrica.

Kostol sv. Michala Archanjela je jednoloďová sakrálna stavba s polygonálnym presbytériom. Predstavaná veža je zavŕšená ihlanovou strechou. Fasáda kostola je členená opornými piliermi a polkruhovo ukončenými oknami. Objekt má v interiéri plytké pruské klenby.

Vymaľovanie interiéru Kostola sv. Michala sa uskutočnilo v roku 1923. Je dielom akademického maliara Jozefa Hanulu, ktorý sa zameral na výzdobu klenieb. Na zreteli mal aj patrocínium chrámu – je zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi – preto na obrazoch namaľoval postavy anjelov. Na klenbu vo svätyni umiestnil obraz s anjelmi, ktorí adorujú pred svätou Hostiou a kalichom s Pánovou krvou. Víťazný oblúk je zobrazením dejín spásy v centre s archou zmluvy s dvoma cherubínmi. Pozornosť si zasluhuje monumentálny obraz Panny Márie. Na jednej strane Bohorodičky vidieť starozákonné postavy: Abraháma a Izáka, Mojžiša a kráľa Dávida, sedemramenný svietnik a anjela s tabuľami Desatora; na druhej strane zas sv. Petra a Pavla, sv. Cyrila a Metoda a anjelov s krížom. Na klenbách v lodi je viacero obrazov. Na jednom je Najsvätejšia Trojica, na ďalšom Svätá rodina; ani na týchto obrazoch nechýbajú anjeli. Na obraze sv. Andreja Svorada a Beňadika, slovenských pustovníkov, vidieť siluetu Trenčianskeho hradu. Na klenbe nad chórom je obraz sv. Cecílie a anjelov hrajúcich na hudobné nástroje.

V interiéri sa nachádzajú aj obrazy Panny Márie a Božského Srdca Ježišovho od známeho slovenského maliara Jozefa Božetecha Klemensa a taktiež drevená baroková plastika Ukrižovaného, vytvorená pravdepodobne koncom 19. storočia.

Oltár je centrálne stavaný do výšky okolo hlavného obrazu sv. Michala Archanjela. Vľavo od oltárneho obrazu je umiestnená socha sv. Štefana a vpravo socha sv. Ladislava, uhorských kráľov, ktoré odrážajú čas postavenia kostola v dobe silnej maďarizácie. Nad oltárnym obrazom sú stupňovite umiestnené sochy štyroch západných cirkevných otcov: sv. Augustína, sv. Gregora Veľkého, sv. Hieronyma a sv. Ambróza. Uprostred na najvyššom stupni je socha znázorňujúca Boha Otca. Bohostánok nesie zobrazenie sediaceho a vyučujúceho Krista, ktorému zo strán adorujú štyria anjeli s nápisom „Sanctus“. Pod oltárnou menzou sú po stranách kríža umiestnené symboly štyroch evanjelistov: býk, orol, človek a lev.

Konsekrovaný bol po generálnej oprave 2. októbra 2005 nitrianskym biskupom Viliam Judákom.

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS