Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Kostol 360°

Náš kostol - panoramatická fotografia 360°

 

Anjeli v našom kostole

Keďže máme „anjelský kostol“ (hlavným patrónom je sv. Michal Archanjel), jeho interiér bol bohato vyzdobený postavami anjelov.

...

Svätí a sviatky v našom kostole

Ktorých svätých máme a ktoré sviatky slávime v Kostole sv. Michala Archanjela

...

Zvony

Vo veži Kostola sv. Michala Archanjela v Starej Bystrici sa nachádzajú 3 zvony.

...

Farský kostol sv. Michala Archanjela

Súčasný Kostol sv. Michala Archanjela v Starej Bystrici bol postavený v neogotickom štýle v roku 1892 po požiari starého dreveného kostola.

Počas svojej existencie bol viackrát rekonštruovaný. Najväčšie rekonštrukcie sa uskutočnili po 2. svetovej vojne, keď bol na viacerých miestach zasiahnutý delostreleckou paľbou, a potom po roku 1989. Patrí medzi najvýznamnejšie dominanty obce a farnosti Stará Bystrica.

Kostol sv. Michala Archanjela je jednoloďová sakrálna stavba s polygonálnym presbytériom. Predstavaná veža je zavŕšená ihlanovou strechou. Fasáda kostola je členená opornými piliermi a polkruhovo ukončenými oknami. Objekt má v interiéri plytké pruské klenby.

Oltár je centrálne stavaný do výšky okolo hlavného obrazu sv. Michala Archanjela. Vľavo od oltárneho obrazu je umiestnená socha sv. Štefana, vpravo socha sv. Ladislava, uhorských kráľov, ktoré odrážajú čas postavenia kostola v dobe silnej maďarizácie. Nad oltárnym obrazom sú stupňovite umiestnené sochy štyroch západných cirkevných otcov: sv. Augustína, sv. Gregora Veľkého, sv. Hieronyma a sv. Ambróza. Uprostred na najvyššom stupni je socha znázorňujúca Boha Otca. Bohostánok nesie zobrazenie sediaceho vyučujúceho Krista, po stranách štyria anjeli s nápisom „Sanctus“. Pod oltárnou menzou sú po stranách kríža umiestnené symboly štyroch evanjelistov: býk, orol, človek a lev.

V strede presbytéria je novodobý drevený oltár (obetný stôl) s výjavom Pánovej poslednej večere, na ktorom sa v súčasnosti slávi sv. omša, a ambona s plastikou sv. Cyrila a Metoda.

Na podstavcoch na stenách pri presbytériu sú sochy Božského Srdca Ježišovho a Panny Márie Lurdskej. Taktiež sa tu nachádza relikviár s relikviami sv. Ambróza, sv. Karola Boromejského, sv. Alojza Gonzágu a bl.Imeldy.

Na bočnej stene je obraz Božieho milosrdenstva. Na starobylej kazateľnici sú znázornení štyria evanjelisti so svojimi atribútmi.

Na bočných stenách v lodi kostola sa nachádzajú olejomaľby Panny Márie a Božského Srdca Ježišovho od známeho slovenského maliara Jozefa Božetecha Klemensa, ktoré boli na pôvodných bočných oltároch. Na dvoch bočných oltároch sú sochy sv. Jozefa a sv. Terézie z Lisieux. Ďalej na podstavcoch ešte menšie sochy sv. Antona Paduánskeho a sv. Vendelína. Bočné steny vypĺňajú obrazy so 14 zastaveniami krížovej cesty.

Loď chrámu po oboch stranách vypĺňajú drevené lavice, v ktorých môže nájsť miesto na sedenie okolo 200 ľudí.

Na chóre sa nachádza mechanický píšťalový jednomanuálový, 10-registrový organ. Pod chórom sú dve spovednice.

Vymaľovanie interiéru kostola sa uskutočnilo v roku 1923. Je dielom akademického maliara Jozefa Hanulu, ktorý sa zameral na výzdobu klenieb. Na zreteli mal aj patrocínium chrámu – sv. Michala Archanjela – preto na obrazoch namaľoval množstvo postáv anjelov. Na klenbu vo svätyni umiestnil obraz s anjelmi, ktorí adorujú pred svätou Hostiou a kalichom s Pánovou krvou v rukách anjela v strede. Víťazný oblúk je zobrazením dejín spásy, v centre s archou zmluvy s dvoma cherubínmi. Archou zmluvy v Novom zákone je Panna Mária. Na pravej strane oblúka vidieť starozákonné postavy: Abraháma a Izáka, Mojžiša a kráľa Dávida, sedemramenný svietnik a anjela s tabuľami Desatora; na ľavej strane zas sv. Petra a Pavla, sv. Cyrila a Metoda a anjelov s krížom. Na klenbách v lodi je viacero obrazov. Na prvom je Najsvätejšia Trojica, na ďalšom Svätá rodina s anjelmi. Na strednej klenbe sú zobrazení 4 anjeli a 4 evanjelisti. Na obraze sv. Andreja Svorada a Beňadika, slovenských pustovníkov, vidieť jaskyňu na Skalke a siluetu Trenčianskeho hradu. Na klenbe nad chórom je zobrazená sv. Cecília a anjeli hrajúci na hudobné nástroje.

Pri presbytériu zo severnej strany je malá kaplnka; v nej sa nachádza obraz Panny Márie Matky ustavičnej pomoci a obraz Sedembolestnej Panny Márie, kamenná socha Piety z 2. pol. 19. stor. a kríž z 1. pol. 19. stor. Pri bočnej kaplnke sa nachádza mramorová krstiteľnica s vyrezávaným dreveným svietnikom. Z opačnej strany sa nachádza malá sakristia.

Kostol posvätil po generálnej oprave 2. októbra 2005 nitriansky biskup Viliam Judák.


 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS