Farnosť Stará Bystrica
Rob to, čo dokážeš a modli sa za to,
čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal.
sv. Augustín

Požehnanie jubilujúcich manželov

Sviatostné manželstvo zvýrazňuje a sprítomňuje láskyplný zväzok medzi Kristom a Cirkvou. Preto sa kresťanskí manželia majú usilovať o to, aby čo najlepšie reprezentovali toto tajomstvo.

Pravá manželská láska sa spája s Božou láskou a vedie i obohacuje ju vykupiteľská Kristova moc a spasiteľná činnost Cirkvi, aby sa manželia účinne viedli k Bohu a aby sa im dostalo pomoci a povzbudenia pri vykonávaní vznešených otcovských a materských povinností.

Preto podľa starodávneho zvyku kresťanskí manželia by mali pri významných výročiach uzavretia svojho manželstva prijať osobitné požehnanie Cirkvi a zároveň prejaviť Pánovi vďaky za jeho dobrodenia.
Osobitne sa slávi 25. výročie manželstva (tzv. strieborná svadba) a 50. výrocie manželstva (tzv. zlatá svadba), ba môže sa oslávit aj zriedkavé jubileum – 60. výročie manželstva (tzv. diamantová svadba).

Patrí sa, aby jubilujúci manželia oslávili svoje výročia v kruhu svojich detí a vnukov (pravnukov), príbuzných a priateľov. Obrad sa spravidla koná v omši. (Misál obsahuje zvláštne formuláre týchto omší.) Tomuto obradu predsedá kňaz. Ak by sa z nejakej príčiny obrad konal mimo omše, môže mu predsedať aj diakon.

Pri tomto obrade si manželia obnovujú svoj manželský súhlas. Môžu byť aj znovu požehnané manželské prstene.

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS