Farnosť Stará Bystrica
Blížny nám bol daný, aby sme preukazovali lásku,
ktorú živíme pre Boha.
Katarína Sienská

Členovia farskej rady

 

Členovia farskej pastoračnej rady:

 1. Ing. Mgr. Katarína Borisová, Stará Bystrica
 1. Mgr. Antónia Dubovická, Stará Bystrica
 1. Bc. Alžbeta Janasová, Klubina
 1. Mgr. Anna Pitlová, Stará Bystrica
 1. Ing. Marcel Prievozník, Stará Bystrica
 1. PaedDr. Martina Smolková, Klubina
 1. Ondrej Stolárik, Stará Bystrica
 1. Ján Šimašek, Stará Bystrica
 1. Mgr. Margita Vráblová, Stará Bystrica

 

Členovia farskej ekonomickej rady:

 1. JUDr. Miroslav Kováč, Stará Bystrica
 1. Daniela Kubatková, Stará Bystrica
 1. Martin Poništ, Stará Bystrica

 

V Starej Bystrici dňa 17. 11. 2019.

Farská rada

Farská pastoračná rada (FPR)  má byť poradným zborom pre správcu farnosti v pastoračných záležitostiach a súčasne mu má pomáhať v pastoračnej činnosti.

Farská ekonomická rada (FER)  pomáha kňazovi zvládnuť hospodársku stránku farnosti tak, aby materiálne prostriedky farnosti neutrpeli ujmu a dobre sa využívali pre dobro Cirkvi a aby bol kňaz čo najviac odbremenený od materiálnych starostí a mohol sa plne venovať pastoračnej službe, v ktorej je nenahraditeľný.

(porov. kán. 536, 537 Kódexu kánonického práva)

FPR sa riadi Štatútom farskej pastoračnej rady vo farnostiach Žilinskej diecézy.

FER sa riadi Štatútom farskej ekonomickej rady vo farnostiach Žilinskej diecézy.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS