Farnosť Stará Bystrica
Liek na všetky choroby spočíva v jedinom slove. Láska. Je to sila od Boha, ktorá život daruje i navráti. Každému z nás dáva silu robiť zázraky.
Matka Tereza

Členovia farskej rady

 

Farská pastoračná rada:

Keďže FPR je svojou vlastnou povahou poradcom farárovi, jej činnosť sa končí, keď sa skončí úrad farára. Novoustanovený farár môže doterajšiu FPR potvrdiť na jej zostávajúce obdobie alebo do šiestich mesiacov ustanoví novú FPR a zvolá jej stretnutie. (Štatút FPR, b. 4.3 a 4.4)

 

Farská ekonomická rada:

Po menovaní nového farára zostáva FER vo svojom zložení až do ustanovenia novej FER a pomáha farárovi najmä pri oboznamovaní sa s ekonomickou situáciou farnosti. Dňom, keď nový farár ustanoví novú FER, sa končí činnosť predchádzajúcej FER aj pred uplynutím jej funkčného obdobia. Nový farár má zriadiť novú FER do jedného roka od prevzatia svojho úradu, alebo potvrdí zloženie doterajšej FER, ktorá dokončí svoje funkčné obdobie.  (Štatút FER, b. 26, 27, 28)

Farská rada

Farská pastoračná rada (FPR)  má byť poradným zborom pre správcu farnosti v pastoračných záležitostiach a súčasne mu má pomáhať v pastoračnej činnosti.

Farská ekonomická rada (FER)  pomáha kňazovi zvládnuť hospodársku stránku farnosti tak, aby materiálne prostriedky farnosti neutrpeli ujmu a dobre sa využívali pre dobro Cirkvi a aby bol kňaz čo najviac odbremenený od materiálnych starostí a mohol sa plne venovať pastoračnej službe, v ktorej je nenahraditeľný.

(porov. kán. 536, 537 Kódexu cirkevného práva)

FPR sa riadi Štatútom farskej pastoračnej rady vo farnostiach Žilinskej diecézy.

FER sa riadi Štatútom farskej ekonomickej rady vo farnostiach Žilinskej diecézy.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS