Farnosť Stará Bystrica
Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme ? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme ?
Pavol VI.

Prijatie krstu

Informácie k prijatiu sviatosti krstu

 

I.  Krst dieťaťa

 

Narodenie dieťaťa ohláste (jeden z rodičov) čím skôr na fare (osobne, telefonicky, mailom) a dohodnite termín krstu a spôsob prípravy naň.

Príprava rodičov a krstných rodičov môže prebehnúť už počas očakávania narodenia dieťaťa. Matka môže prijať požehnanie matky v požehnanom stave.

Dieťa môže byť pokrstené iba vtedy, ak existuje nádej na jeho katolícku výchovu. V opačnom prípade treba krst odložiť.

Dieťa má byť pokrstené vo farnosti, v ktorej rodičia skutočne bývajú.

Krst sa vysluhuje spravidla v nedeľu, v iný deň len z vážnych dôvodov.

Krstným rodičom môže byť iba praktizujúci kresťan-katolík, ktorý spĺňa všetky podmienky, určené cirkevným právom. (Ak nemožno nájsť takého, môže sa krst konať bez krstného rodiča.)
Viac:  → Služba krstných rodičov a podmienky pre prijatie tejto služby

Rodičia predložia k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

Rodičia vyplnia Žiadosť o krst dieťaťa. (→ tlačivo)

Krstní rodičia v tejto žiadosti podpíšu Čestné vyhlásenie, že spĺňajú všetky podmienky pre prijatie tejto služby (nemusia dokladovať prijatie sviatostí).

V prípade, že rodičia nežijú v kánonickom manželstve (uzavretom podľa zákonov Katolíckej cirkvi), podpisujú spolu s krstnými rodičmi Osvedčenie ohľadom katolíckej výchovy dieťaťa.

 

 

II.  Krst dospelého

 

Dospelý záujemca osobne požiada o krst na farskom úrade. Po predložení Žiadosti o krst bude zaradený do katechumenátu. Táto príprava trvá zvyčajne 2 roky, podrobnosti sa dohodnú s farárom; po jej úspešnom zavŕšení katechumen prijme sviatosť krstu a zvyčajne zároveň aj sviatosť birmovania a Eucharistiu.

 


 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS