Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Služba chorým doma

Informácie ohľadom služby chorým a starým ľuďom doma

 

„Všetci veriaci majú mať starosť o chorých, majú ich navštevovať, posilňovať v Pánovi a bratsky im pomáhať v ich potrebách.“

„Duchovní pastieri nech sa postarajú, by sa chorým a starým, hoci nie sú ťažko chorí, poskytovala možnosť často prijímať Eucharistiu.“

 

Chorých a starých nahlasujte na fare, aby mohli prijímať sviatosti – buď mesačne, alebo minimálne raz za rok.

 

Kňaz navštevuje pravidelne každý mesiac chorých, ktorí chcú prijať Eucharistiu a podľa potreby aj sviatosť zmierenia. Zvyčajne v prvopiatkovom týždni. (Pozri Oznamy.)

Ostatných chorých navštevuje kňaz pred vianočnými a veľkonočnými sviatkami.

Chorí majú tiež možnosť prijať Eucharistiu každú nedeľu doma (podľa možnosti) prostredníctvom mimoriadneho vysluhovateľa sv. prijímania alebo kňaza.

 

O službu možno žiadať na fare - kedykoľvek: osobne, telefonicky, mailom.

Taktiež pri zhoršení zdravotného stavu volajte kňaza!

 

K chorému, ktorý má byť hospitalizovaný v nemocnici, zavolajte kňaza – podľa možností – ešte pred odchodom do nemocnice!

Chorých v nemocnici nahlasujte nemocničnému kaplánovi (→ Služba chorým v nemocnici).

 

Sviatosť pomazania chorých sa udeľuje podľa potreby na požiadanie.

 

Chorí v našej farnosti si môžu vybrať z niekoľ­kých spôsobov prijímania sviatostí doma:

I. 
»Sviatky«

návšteva kňaza pred veľko­noč­nými a vianočnými sviatkami;

II. 
»Mesačne«

pravidelná návšteva kňaza každý mesiac (zvyčajne v prvo­piat­­­ko­vom týždni);

III. 
»Nedeľa«

sväté prijímanie každú nedeľu prostredníctvom mimoriad­neho rozdávateľa alebo kňaza.


 

Poznámka:

V dome chorého, ktorý má prijať Eucharistiu, je vhodné pripraviť stôl, prestretý bielym obrusom, naň položiť kríž, jednu alebo dve zažaté sviece, príp. pohár s požehnanou vodou a vetvičku.

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS