Farnosť Stará Bystrica
Rob to, čo dokážeš a modli sa za to,
čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal.
sv. Augustín

Sviatosti (3) – Krst II.

(Na zopakovanie:  Sme Božie deti – sme deti jeho srdca.)

 

Niektoré praktické záležitosti týkajúce sa krstu.

 

Kto môže byť pokrstený?

Pokrstený môže byť každý človek, ktorý ešte nie je pokrstený. (Len človek! Nie CD-čka ap-! Nezneužívajme pojem "krst" na všeličo iné - krst je pre nás veľmi vážna a dôležitá vec, ktorá neznesie zneužívanie pojmu.)

 

Čo sa vyžaduje k tomu, aby niekto mohol byť pokrstený?

Ak má byť pokrstený dospelý človek, musí predtým absolvovať prípravu, tzv. katechumenát, trvajúci zvyčajne 2 roky, počas ktorého sa náležite pripraví, poučí o pravdách viery a kresťanských povinnostiach.

Pri krste dieťaťa sa vyžaduje, aby bola opodstatnená nádej, že bude vychovávané v katolíckom náboženstve; ak taká nádej úplne chýba, má sa krst odložiť.

Nemá sa udeľovať sviatosť krstu deťom bez toho, žeby o to požiadali rodičia (aspoň jeden z rodičov). (Samozrejme, informovať sa o krste môže hocikto, napr. starí rodičia, ale žiadať oň pre svoje deti môže len rodič.)

 

Rodičia a tí, ktorí prevezmú úlohu krstných rodičov, sa majú riadne poučiť o význame tejto sviatosti a o záväzkoch, ktoré s ňou súvisia. – Krstná náuka je teda povinná zo zákona.

Táto náuka sa môže konať už počas očakávania narodenia dieťaťa, a to buď na fare alebo v rodine, ktorú farár pri tejto príležitosti navštívi, čo sa odporúča. Matka môže prijať požehnanie pred pôrodom.

 

Rodičia, krstní rodičia a farár majú dbať, aby sa nedávalo meno cudzie kresťanskému zmýšľaniu. (Je možné dať pri krste aj druhé meno, aby dieťa malo nebeského patróna.)

 

Dieťa má byť pokrstené vo farnosti, kde skutočne bývajú jeho rodičia. (Trvalý resp. prechodný pobyt je niečo iné ako kánonický pobyt. – T.zn., že ten, kto má v našej farnosti trvalý či prech. pobyt, nemusí tu mať ešte pobyt kánonický.)

Teda krst treba vybavovať vždy tam, kde rodičia skutočne bývajú. (Ak by malo byť dieťa pokrstené niekde inde, musí byť na to vážny dôvod (nie pekný kostol ap.); tento dôvod posúdi vlastný farár. Nikdy neobchádzajme svojho vlastného farára! To zvyčajne nasvedčuje, že tam niečo nie je v poriadku.)

 

Smernice, ktoré platia v našej diecéze pri krste detí vo zvláštnych prípadoch:

Dieťa slobodnej matky môže byť pokrstené, ak matka je praktizujúca katolíčka, ktorá vychováva dieťa sama a nežije v nedovolenom zväzku.

Dieťa rodičov, ktorí žijú v civilnom zväzku alebo v konkubináte, môže byť pokrstené,

ak existuje prekážka, pre ktoré nemôžu mať cirkevný sobáš, a praktizujú svoju vieru (teda pravidelne chodia na sv. omšu, i keď nemôžu pristupovať k Eucharistii).

Ak rodičia žijú v civilnom zväzku alebo konkubináte a odmietajú cirkevný sobáš, môže byť dieťa pokrstené iba vtedy, ak sa písomne zaviažu vychovávať dieťa v katolíckej viere, pričom toto osvedčenie musia urobiť aj krstní rodičia, ktorí jednoznačne musia spĺňať predpísané podmienky. Pokiaľ by však zjavne neexistovala nádej na katolícku výchovu dieťaťa, treba krst odložiť.

 „V prípade nedostatkov v oblasti viery a náboženskej praxe rodičov dieťaťa, treba dbať na to, aby krstní rodiča boli ľuďmi živej viery. Ak krstní rodičia túto podmienku nespĺňajú a rodičia ich nechcú vymeniť, treba krst odložiť alebo dieťa pokrstiť bez krstných rodičov.“

 

(O službe krstných rodičov – nabudúce)

 

––––––––––

Na štúdium:

  • KKC čl. 1213 n.
  • Kompendium KKC čl. 251 n.
  • YouCat  čl. 194 n.
  • YouCat pre deti  čl. 65 n.

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS