Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Deviatnik pred sviatkom Zvestovania Panne Márii

(začína sa 16. marca)

Obetujme ho v týchto ťažkých časoch za odvrátenie epidémie koronavírusu. Na sviatok Zvestovania sa zasvätíme Panne Márii.

 

 • Úvod

Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. 
A obnovíš tvárnosť zeme.

Modlime sa. 
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Najčistejšia Panna Mária, ty si bola bez hriechu počatá a od tej chvíle plná krásy, a ani najmenej si nebola poškvrnená. Milosti plná Matka môjho Boha, Kráľovná anjelov a ľudí, najponíženejšie ťa ctím ako Matku môjho Spasiteľa. Pán Ježiš, ktorý hoci bol opravdivým Bohom, ale predsa i tvojím synom, preukazoval ti veľkú vážnosť, úctivosť a poddanosť, aby mi dal príklad, akú veľkú česť ti mám vzdávať.
Prosím ťa, prijmi láskavo tento deviatnik, ktorý ti prednášam. Ty si útočisko kajúcich hriešnikov, preto sa v dôvere k tebe utiekam.
Ty si Matka milosrdenstva, a tak sa moje potreby zaiste dotknú tvojho srdca.
Ty si po Kristovi moja jediná nádej, a tak so zaľúbením prijmeš túto moju úprimnú dôveru.
Učiň ma hodným volať sa tvojím dieťaťom a ty ukáž, že si mojom Matkou.

9 x Zdravas´, Mária a 1 x Sláva Otcu.

 

 • Modlitby na jednotlivé dni
   
 • 1. deň – 16. marca

Ctím a obdivujem ťa, najsvätejšia Panna Mária, lebo si spomedzi všetkých stvorených bytostí po Bohu najprednejšia. Blíži sa deň tvojho zvestovania, keď ťa Boh povýšil na najvznešenejšiu hodnosť svojej matky.
Mocná Panna, vyžiadaj mi, aby som i ja, biedny hriešnik, spoznal svoju biedu a z úprimného srdca sa ponížil. Amen.

 • 2. deň – 17. marca

Najsvätejšia Panna Mária, keď si bola poctená pozdravením a zvestovaním archanjela Gabriela a povýšená nad všetky anjelské zbory, s pokorou si vyznala: Hľa, služobnica Pána.
Vypros mi opravdivú poníženosť a anjelskú čistotu, aby som vždy viedol Bohu milý život. Amen.

 • 3. deň – 18. marca

Blahoslavená Panna, radujem sa spolu s tebou, že si jediným slovíčkom „Staň sa“, ktoré si vyriekla s toľkou poníženosťou, stiahla na zem večné Slovo Boha Otca a počala si ho vo svojom lone.
Matka, tiahni aj moje srdce k Bohu a Božiu milosť do môjho srdca, aby som v živote vždy s pobožnosťou volal Pánovi to tvoje mocné, silné a ctihodné slovo „Staň sa!“. Amen.

 • 4. deň – 19. marca

Vznešená Panna Mária, anjel Gabriel v deň zvestovania ťa našiel ochotnú vyplniť vôľu Najsvätejšej Trojice, ktorá žiadala tvoje privolenie, aby i pomocou teba mohol Boží Syn vykúpiť svet.
Prosím, vypros mi, aby som sa v každej, či príjemnej, alebo nepríjemnej príhode vždy obracal k Bohu a s oddanosťou volal: „Staň sa mi podľa tvojho slova“. Amen.

 • 5. deň – 20. marca

Najsvätejšia Panna, dobre vidím, ako mocne ťa spojila poslušnosť s Bohom, takže iná stvorená osoba podobného spojenia ani nie je schopná. Lenže tým viac ma zarmucuje, že som sa pre svoje hriechy tak veľmi vzdialil od Boha.
Matka dobrotivá, pomáhaj mi, aby som si vzbudil úprimnú ľútosť, a tak sa stal hodným spojiť sa s mojím milým Ježišom. Amen.

 • 6. deň – 21. marca

Najsvätejšia Matka Božia, keď si bola poctená pozdravením a zvestovaním archanjela Gabriela a povýšená nad všetky anjelské zbory, s pokorou si vyznala: Hľa, služobnica Pána.
Vypros mi opravdivú poníženosť a anjelskú čistotu, aby som vždy viedol Bohu milý život. Amen.

 • 7. deň – 22. marca

Najsvätejšia Panna Mária, keď si sa pre svoju skromnosť zľakla pri zjavení anjela Gabriela v tvojom dome, i ja trniem nad svojou opovážlivosťou, keď prichádzam k tebe.
Pre tvoju nevýslovnú poníženosť, ktorá nám ľuďom Boha porodila, nebo otvorila a duše z pekla vyslobodila, prosím ťa, vytrhni ma z hlbočiny mojich previnení a pomôž mi vydobyť večné spasenie. Amen.

 • 8. deň – 23. marca

Najsvätejšia Panna, verím, že všemohúci Boh, ktorý podľa anjelových slov bol od počiatku s tebou, ešte viac sa s tebou spojil vtelením Božieho Syna.
Preto ťa prosím, buď mi na pomoci, aby som vždy zostal spojený posväcujúcou milosťou s mojím láskavým Ježišom. Amen.

 • 9. deň – 24. marca

Najsvätejšia Panna, utiekam sa k tebe: požehnaj moje srdce i dušu, veď si od Boha najponíženejšia medzi všetkými ženami.
Preto mám veľkú nádej, že keď ma ty, dobrotivá Matka, požehnáš v tomto živote, budem požehnaný aj po smrti v nebeskej sláve na veky vekov. Amen.

 

 • Záver

Loretánske litánie  [tu]

Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
A ona počala z Ducha Svätého.

Modlime sa.
Všemohúci Bože, od večnosti si rozhodol, aby tvoj Syn pri anjelovom zvestovaní prijal telo z lona preblahoslavenej Panny Márie; vyznávame, že ona je skutočne Božou Rodičkou, a pokorne ťa prosíme, dopraj nám čnostne žiť pod jej materskou ochranou. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

—  &  —

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS