Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Modlitby v čase epidémie

Rôzne modlitby na tento čas

 

– ♦ –

 

 

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene,
splníš našu žiadosť.

Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenom pandémiou,
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých,
čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali,
že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.

V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými,
dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou.

Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc
jas pravdy a lásky tvojho Ducha;
daj nám poznať, v čom sa nám treba zmeniť,
a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.

Predkladáme ti tieto naše prosby
aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna,
ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať
jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda,
ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu
a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.

O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna,
ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych
a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

(Konferencia biskupov Slovenska, 2020)

 

Modlitba za vnútornú slobodu od strachu

Pane Ježišu Kriste, ďakujem ti, že nie som na život sám.
Mám teba a svojich blízkych, ktorých si mi dal.
Ďakujem ti, že si so mnou spojil svoj život
a môžem za tebou prísť so všetkým, čo ma ťaží.
Ďakujem ti, že sa pred tebou nemusím preukazovať
žiadnou dokonalosťou ani žiadnym výkonom.
Viem, že ma miluješ takého, aký som,
a že vieš, čo nosím vo svojom srdci a s čím každodenne zápasím.
Je toľko skutočností, ktoré ma chcú od teba vzdialiť
a zobrať mi vnútorný pokoj a slobodu, ktorú si mi daroval.
Dnes by som ti chcel odovzdať zvlášť všetky svoje starosti, obavy, strachy a úzkosti.

Daruj mi, prosím, vnútornú slobodu
od obavy, že nemám veci ľudsky pod kontrolou,
od ochromujúcej starosti o zdravie svoje a svojich blízkych,
od strachu z choroby a zo smrti,
od úzkosti zo straty zamestnania a chudoby,
od katastrofických scenárov budúcnosti.
Ty si Pánom môjho života, života mojich drahých i celého sveta.
Daruj mi, prosím, vnútornú i vonkajšiu slobodu,
aby som nemal strach sa stretať so svojimi blížnymi,
aby som vedel rozlišovať medzi správami, ktoré ku mne prichádzajú,
aby som si zachoval nádej do budúcnosti a dôveru v teba,
a zo strachu nezabudol žiť.

Prosím ťa, Pane Ježišu, ujmi sa nás.
Toľkokrát si za svojho života svojim učeníkom hovoril: „Nebojte sa!“
Toľkokrát si im odovzdával do ich sŕdc svoj pokoj.
Uisťoval si ich, že Otec vie, čo potrebujeme
a že má spočítané aj všetky naše vlasy na hlave.
Pomôž nám, aby sme verili viac tebe a tvojmu slovu
než slovám, ktoré zasievajú strach.
Prosím ťa, sním z nás a z celej našej spoločnosti závoj strachu a úzkosti
a daj nám odvahu k dôvere, že sa ti nič nevymklo z rúk.
Prosím ťa o múdrosť, aby sme sa dobre rozhodovali každý deň a správne konali.
Pokiaľ máme prejsť nejakou životnou skúškou,
daj nám, prosím, tú milosť,
aby sme to prijali a nespoliehali sa na seba, svoj rozum a svoje sily.

Odovzdávam sa ti, Pane Ježišu, na ďalší deň svojho života.
Odovzdávam ti aj všetkých svojich drahých a prosím ťa,
chráň nás pred všetkými úkladmi nepriateľa spásy,
ktorý rozsieva strach a ničí ľudské vzťahy,
odvádza nás od teba a od dôvery v tvoju prozreteľnosť, dobrotu a lásku.
Pošli svojich svätých anjelov, nech chránia mňa i všetkých mojich blízkych
od choroby a nešťastných udalostí.
Veď ma, prosím, svojím Duchom,
aby som mohol priniesť pokoj všetkým, s ktorými sa stretnem.
Amen.

(P. Vojtěch Kodet OCarm.
vojtechkodet.cz)

 

 

Modlitba pred testovaním

Pane Ježišu, celkom sa vkladám do tvojich rúk.
Idem na test, aby som chránil zdravie svoje aj zdravie druhých.
Prosím, nech mi vyjde negatívny test.
Ak sa stane opak, prosím o silu zdvihnúť to k tebe ako modlitbu a obetu.
Nech je potom karanténa šancou na moje duchovné prehĺbenie.
Pane, prosím požehnaj tohto neznámeho zdravotníka za jeho obetavosť a výdrž.
Uzdrav prosím všetkých príznakových.
Matka Božia, oroduj za nás.

[obrázok]

 

Aktuálne modlitby

 

Otče náš, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný Bože, 
z lásky k nám si poslal na svet svojho Syna, lekára našich duší a našich tiel.

Zhliadni na svoje deti,
ktoré sa v tejto ťažkej dobe zmätku a strachu v mnohých regiónoch Európy a sveta
obracajú k tebe a hľadajú silu, spásu a úľavu.

Zachráň nás pred chorobou a strachom,
uzdrav našich chorých,
uteš ich rodiny,
daj múdrosť našim vládcom,
silu a duchovnú odmenu našim lekárom, zdravotným sestrám a dobrovoľníkom,
večný život mŕtvym.

Neopúšťaj nás vo chvíľach skúšky,
ale zbav nás od všetkého zla.

Prosíme teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým
žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

Mária, Matka zdravia a nádeje, oroduj za nás!

 

– ♦ –

 

Milostivý Pane Bože, nebeský Otče!

V tomto navštívení,
keď sa vo svete nekontrolovateľne šíri nová choroba, na ktorú ľudia nemajú liek,
utiekame sa o pomoc k tebe.

Veď ty si náš tvorca,
v tvojich rukách sme – či zdraví a či chorí –
a budeme aj vtedy, keď na nás zaútočí smrť.

Napriek tomu sme prestrašení a pokorení,
preto voláme k tebe.
Pane Bože, počuj naše volanie!

Daj nám v čase tohto navštívenia poznať tvoju mocnú pravicu,
ktorá svoj ľud vyvedie z akéhokoľvek nešťastia!

Daj nám vieru, aby sme mali pokojného ducha aj v tomto čase,
keď sa mnohí ľudia správajú nerozumne a zachvacuje ich panika.

Pomôž nám, aby sme nestrácali rovnováhu,
ale aby sme boli schopní zachovať disciplinovanosť,
neprestávali prejavovať lásku k blížnym,
boli vždy ochotní slúžiť a, ak bude treba, aj obetovať sa.

Pane, pomôž nám trpezlivo znášať, čo si na nás dopustil,
aby nám to nakoniec poslúžilo na dobro.

Prebuď v nás opravdivú bratskú lásku,
aby sme si vzájomne niesli bremená.

Dobrý Bože, usmerni našu myseľ,
aby sme nehľadali záchranu na úkor svojich blížnych,
ale aby sme vždy mysleli aj na potreby druhých rovnako ako na svoje.
Ochráň nás pred egoistickým šialenstvom.

A keď raz táto „morová rana“ pominie,
nech je nám táto skúsenosť podnetom na pokánie a nápravu života.

Pane, Bože náš, buď s nami,
pripútaj nás týmto navštívením ešte viac k sebe
a raz nás priveď k časnému i večnému pokoju.

Amen.

 

– ♦ –

 

Zostávam doma, Pane,
a uvedomujem si, že si ma to tiež naučil,
keď si v poslušnosti Otcovi žil tridsať rokov v dome v Nazarete
v očakávaní svojho veľkého poslania.

Zostávam doma, Pane,
a v tesárskej dielni svätého Jozefa, tvojho a aj môjho pestúna,sa učím pracovať, poslúchať,
aby som vyhladil/ohobľoval nerovnosti vo svojom živote,
a tak pre teba vytvoril umelecké dielo.

Zostávam doma, Pane,
a viem, že nie som sám,
pretože Mária, ako každá mama,
je niekde tu a stará sa o domácnosť
a pripravuje pre nás obed;
všetci sme Božia rodina.

Zostávam doma, Pane,
a robím to zodpovedne pre svoje dobro,
pre zdravie všetkých v našej obci,
pre zdravie tých, ktorých mám rád,
a pre dobro môjho brata, ktorého si mi poslal do cesty
a žiadaš ma, aby som za neho bdel v záhrade života.

Zostávam doma, Pane,
a v tichu Nazareta sa snažím modliť, čítať, učiť sa, meditovať
a byť užitočný v malých prácach,
aby bol náš domov krajší a útulnejší.

Zostávam doma, Pane,
a hneď ráno ti vzdávam vďaky za nový deň, ktorý mi venuješ;
budem sa ho snažiť nezničiť, ale prijať ho s úžasom
ako dar a veľkonočný zázrak.

Zostávam doma, Pane,
a na poludnie opäť prijmem anjelov pozdrav,
stanem sa služobníkom lásky spolu s tebou,
ktorý si sa stal človekom, aby si prebýval medzi nami,
a unavený z cesty ťa nájdem smädného pri Jakubovej studni
a hladného po láske na kríži.

Zostávam doma, Pane,
a ak ma podvečer bude trocha sužovať melanchólia,
budem ťa vzývať ako emauzskí učeníci:
„Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil.“

Zostávam doma, Pane,
a večer, spojený modlitbou s toľkými chorými a osamelými,
budem čakať na ranné zore,
aby som znova mohol spievať o tvojom milosrdenstve
a povedať všetkým, že v búrkach si ty mojím útočiskom.

Zostávam doma, Pane,
a necítim sa sám, ani opustený,
pretože ty si mi povedal: „Ja som s vami po všetky dni.“
Áno, najmä v týchto dňoch opustenosti, Pane,
v ktorých, ak moja prítomnosť nebude potrebná,
prídem ku všetkým jedine na krídlach modlitby.

Amen.

(+ Giuseppe, biskup, Nocera Inferiore – Samo, Taliansko)

 

– ♦ –


Nebeský Otče, ďakujeme ti za dar zdravia a pokoja,
v ktorom už mnoho rokov môžeme nažívať.

V časoch terajšej krízy ťa prosíme o tvoj zásah a milosrdenstvo pre každého z nás.

Príď a usmerni myslenie tých,
ktorí pracujú na objavení lieku proti koronavírusu.
Daruj im múdrosť, poznanie a jasnosť mysle,
aby boli všetci ľudia oslobodení od hrozby tohto ochorenia.

Prosíme tiež za zdravotníckych pracovníkov, ktorí stoja v prvej línii tejto bitky.
Otče, ďakujeme ti za to, že svoje srdcia vložili do služby iných.
Ďakujeme ti, že potreby spoločnosti položili pred tie vlastné
a veľkoryso vypočuli volanie tvojho ľudu.
Prosíme ťa, aby si im poskytol silu a ochranu v tomto boji,
keď sa sami darúvajú do nesebeckej služby.
Naplň ich svojím Duchom Svätým,
nech sa stanú tvojou uzdravujúcou rukou pre chorých!

Otče, odovzdávame ti tiež všetkých postihnutých týmto vírusom.
Obdaruj ich svojou milosťou, milosrdný Bože,
nech sa môžu rýchlo zotaviť a stať sa svedkami tvojej lásky vo svojich životoch.

Mária, Matka naša,
prosíme ťa o orodovanie v tomto čase núdze.
Každého z nás prikry svojím ochranným plášťom,
aby sme zotrvali v dobrom zdravotnom stave
a naďalej tak oslavovali tvojho syna Ježiša Krista!

O to prosíme skrze Krista, nášho Spasiteľa a Vykupiteľa.

Amen.

 

– ♦ –

 

Modlitba za ukončenie epidémie

 

Všemohúci a večný Pane Bože,
chválim ťa za tvoju veľkú lásku k nám, za tvoju nekonečnú múdrosť
i za veľkú trpezlivosť, akú máš s nami, hriešnymi ľuďmi.

Obraciam sa na teba s prosbou:
za seba, za svojich blízkych, za našu obec, za náš národ i za celý svet.

Prosím, Pane, odpusť nám, lebo sme sa previnili.
Tvoje Slovo si nectíme, na tvoje prikázania zabúdame
a tvoju obeť na kríži si nevážime.
Odpusť nám, veriacim kresťanom, tvojim deťom, to, že ti málo dôverujeme,
že tvoje evanjelium nešírime tak, ako by sme mali.
Odpusť nám, že neustále hrešíme a pomaličky si na svoje hriechy zvykáme
a stávajú sa nám každodennou realitou.
Odpusť, že si ich vo svojich mysliach ospravedlňujeme
a pokúšame tak teba, veľkého a svätého Boha,
do blízkosti ktorého sa nič hriešne nedostane.

Pane, obraciam sa na teba s prosbou o pomoc.
Svetom sa šíri choroba, ktorá ochromuje krajiny,
zastavuje nás v našej práci,
berie nám zdravie a mnohým aj život.
Je úplne nová a my si s ňou nevieme rady.

Prosím, Pane, zastav toto nešťastie,
ktoré sa už priblížilo aj k našim prahom.
Pane, ty si najvyšší lekár,
ty vieš uzdravovať, nech by bola choroba akákoľvek.
Prosím, daj, aby boli ľudia uzdravení,
aby sa nákaza ďalej nešírila
a aby si všetci mohli vydýchnuť a nemuseli sa báť.

Drahý Pane, ty večná Múdrosť,
daj, aby si vlády krajín počínali múdro a rozumne,
aby im naozaj išlo o dobro obyvateľov.
Ty, Pane, si nám dal múdrosť,
daj, aby sa ľudia správali múdro, zodpovedne,
aby sa nebáli, nešírili zbytočný strach,
ale aby mysleli pri svojom konaní nielen na seba, ale aj na ostatných.
Daj, aby sme si vedeli v týchto časoch pomáhať,
aby sme boli ohľaduplní a disciplinovaní.

Prosím, Bože, stoj pri nás
a pomôž nám zvládnuť túto skúšku, ktorá na nás prišla.
Milý Pane Ježišu, prosím ťa,
buď naším ochrancom, priateľom, pomocníkom a Spasiteľom.
Očakávam tvoju pomoc
a do tvojich rúk zverujem seba, blízkych, svoj národ i celý svet.

Amen.

 

– ♦ –

 

Modlitba v čase nákazlivej choroby

Ant. Ak bude v krajine hlad, ak bude mor alebo akákoľvek rana a choroba, ty, Pane na nebi, vypočuj každú modlitbu a prosbu a zmiluj sa.

V/. Zľutuj sa, Pane, nado mnou, lebo som nevládny.
R/. Uzdrav ma, Pane, lebo sa mi kosti chvejú.

Modlime sa.
Bože milostivý, ty nechceš smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil; zľutuj sa nad nami a odvráť od nás nákazlivú chorobu; uzdrav chorých, pomáhaj lekárom, zdravotným sestrám a všetkým, ktorí liečia a ošetrujú postihnutých chorobou, a nám všetkým udeľ milosť, aby sme sa ešte väčšmi starali o zdravie duše a duchovné hodnoty. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

– ♦ –

 

Modlitba čínskych biskupov

Bože, ty prameň všetkého dobra, prichádzame k tebe, aby sme vzývali tvoje milosrdenstvo.

Ty si stvoril vesmír v harmónii a kráse.
Ale my, našou pýchou sme zničili chod prírody a vyprovokovali ekologickú krízu, ktorá zasiahla naše zdravie a blaho ľudskej rodiny. Preto ťa prosíme o odpustenie.

Zhliadni, Bože, milosrdne na našu dnešnú situáciu, keď sa nachádzame v strede novej vírusovej epidémie. Daj, aby sme mohli znova zakúsiť tvoju otcovskú starostlivosť. Obnov poriadok a súlad a obnov v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu Zem ako verní strážcovia.

Zverujeme ti všetkých chorých a ich rodiny. Dopraj uzdravenie ich telu, ich mysli a ich duši, sprav ich účastnými na veľkonočnom tajomstve tvojho Syna. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a posilniť ducha solidarity medzi nami. Podopri lekárov a zdravotnícky personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú prostriedky na ochranu svojho zdravia.

Veríme, že ty určuješ chod dejín človeka a tvoja láska môže zmeniť v dobro akýkoľvek náš ľudský stav. Daruj pevnú vieru všetkým kresťanom, aby uprostred strachu a chaosu dokázali plniť misiu, ktorú si im zveril.

Ó, Bože, hojne požehnaj našu ľudskú rodinu a zažeň všetko zlo. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme ťa mohli oslavovať a ďakovať ti s obnoveným srdcom. Pretože ty si Tvorca života a s tvojím Synom, naším Pánom, v jednote s Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

– ♦ –

 

Žalm 91

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva *
a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,

povie Pánovi: +
„Ty si moje útočište a pevnosť moja; *
v tebe mám dôveru, Bože môj.“

Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov *
a zo zhubného moru.

Svojimi krídlami ťa zacloní *
a uchýliš sa pod jeho perute.

Jeho pravda je štítom a pancierom, *
nebudeš sa báť nočnej hrôzy,

ani šípu letiaceho vo dne, +
ani moru, čo sa tmou zakráda, *
ani nákazy, čo pustoší na poludnie.

I keď po tvojom boku padnú tisíce +
a desaťtisíce po tvojej pravici, *
teba nezasiahne.

Budeš sa môcť dívať vlastnými očami *
a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom.

Lebo tvojím útočišťom je Pán, *
za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.

Nestihne ťa nijaké nešťastie *
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,

lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, *
aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.

Na rukách ťa budú nosiť, *
aby si si neuderil nohu o kameň.

Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, *
leva i draka rozšliapeš.

Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, *
ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.

Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším +
a budem pri ňom v súžení, *
zachránim ho i oslávim.

Obdarím ho dlhým životom *
a ukážem mu svoju spásu.

 

– ♦ –

 

Pane Ježišu Kriste, Ty si prišiel na tento svet,
aby si nás spasil.

Zhliadni láskavo na nás teraz, keď prosíme,
aby si nás a všetkých tých, ktorí Ti slúžia,
uchránil pred touto epidémiou.

Uzdrav chorých, zmierni utrpenie,
priveď späť tých, ktorí poblúdili,
ale predovšetkým, Pane, posilni našu vieru.

Daj nám milosť, aby sme Ťa nasledovali
a bez strachu či váhania brali na ramená svoj každodenný kríž
tak ako aj mučeníčka svätá Korona,
ktorá obetovala svoj život z lásky k Tebe.

Pane Ježišu Kriste, Syn živého Boha,
zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.

Svätá Korona, patrónka obetí epidémií,
oroduj za nás.

 

– ♦ –

 

Modlitba k svätému Róchusovi

Svätý Rochus, ochranca pred morom a epidémiami, vzývame ťa v našej úzkosti a boji proti koronavírusu, ktorý sa rýchlo šíri. Ty si vyliečil mnohých chorých na mor a ochránil si ich od smrti. Ochraňuj nás od epidémie. Pošli nám anjelov pokoja, odvahy a odovzdanosti, aby sme žili podľa Božej vôle. Amen.

 

– ♦ –

 

Litánie k sv. Róchusovi

Novéna k sv. Korone

—  &  —

 

 

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS