Farnosť Stará Bystrica
Ovocím ticha je modlitba, ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska, ovocím lásky je služba, ovocím služby je pokoj.
Matka Tereza

Služba kostolníka

Kostolník je aktívny veriaci človek, ktorý sa spolupodieľa na zodpovednosti farára za kostol. Jeho služba je veľmi dôležitá a cenná. Na túto službu, ktorá je dočasná, ho slobodne ustanovuje farár. Kostolník si je vedomý toho, že takmer denne prichádza bezprostredne a priamo do styku so svätými vecami. Dbá o čistotu a bezpečné uzamknutie kostola, pripravuje potrebné veci na slávenie bohoslužby, stará sa o kultové predmety.

Poslanie kostolníka obsahuje širokú škálu činností a vyžaduje si od neho mnoho dobrých vlastností, ako napr. usilovnosť, čestnosť a zodpovednosť, zmysel pre poriadok a čistotu, presnosť, ako aj mlčanlivosť a priateľskosť, či pekný vzťah k miništrantom.

Je dobré, ak kostolníkovi v jeho starostlivosti o kostol pomáha skupina dobrovoľníkov.

V súčasnosti kostolníci vykonávajú zvyčajne aj funkciu zvonára.

 

Viac:  Liturgická služba kostolníka   Abeceda kostolníka

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS