Farnosť Stará Bystrica
Rob to, čo dokážeš a modli sa za to,
čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal.
sv. Augustín

Kostolníci

V súčasnosti v našej farnosti službu kostolníka vykonávajú:

  • Ondrej Stolárik – vo farskom kostole v Starej Bystrici
  • Janka Škorvagová – v kaplnke v Klubine

Služba kostolníka

Kostolník je aktívny veriaci človek, ktorý sa spolupodieľa na zodpovednosti farára za kostol. Jeho služba je veľmi dôležitá a cenná. Na túto službu, ktorá je dočasná, ho slobodne ustanovuje farár. Kostolník si je vedomý toho, že takmer denne prichádza bezprostredne a priamo do styku so svätými vecami. Dbá o čistotu a bezpečné uzamknutie kostola, pripravuje potrebné veci na slávenie bohoslužby, stará sa o kultové predmety.

Poslanie kostolníka obsahuje širokú škálu činností a vyžaduje si od neho mnoho dobrých vlastností, ako napr. usilovnosť, čestnosť a zodpovednosť, zmysel pre poriadok a čistotu, presnosť, ako aj mlčanlivosť a priateľskosť, či pekný vzťah k miništrantom.

Je dobré, ak kostolníkovi v jeho starostlivosti o kostol pomáha skupina dobrovoľníkov.

V súčasnosti kostolníci vykonávajú zvyčajne aj funkciu zvonára.

 

Viac:  Liturgická služba kostolníka   Abeceda kostolníka

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS