Farnosť Stará Bystrica
Rob to, čo dokážeš a modli sa za to,
čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal.
sv. Augustín

Prvé sväté prijímanie

Informácie ohľadom prípravy na prvé sväté prijímanie

 

Sviatosť zmierenia a sviatosť Eucharistie po prvý raz prijímajú deti zvyčajne v 3. ročníku základnej školy.

Na prijatie týchto sviatostí sa deti musia náležite pripraviť. To je úlohou predovšetkým ich rodičov, ktorým v tom pomáha farár a katechéti.

Slávnosť prvého svätého prijímania sa koná každoročne zvyčajne v niektorú nedeľu Veľkonočného obdobia.

 

Povinnosti rodičov a vychovávateľov z pohľadu cirkevného práva:

Rodičia majú väčšmi ako iní povinnosť slovom a príkladom formovať deti vo viere a praxi kresťanského života; rovnakú povinnosť majú tí, ktorí rodičov zastupujú, ako aj krstní rodičia (KKP, kán. 774 § 2).

Aby sa najsvätejšia Eucharistia mohla vysluhovať deťom, vyžadujú sa od nich dostačujúce vedomosti a dôkladná príprava, tak aby primerane svojim schopnostiam chápali Kristovo tajomstvo a s vierou a nábožne mohli prijať Pánovo telo (KKP, kán. 913 § 1).

Je povinnosťou predovšetkým rodičov a ich zástupcov, ako aj farára postarať sa, aby sa deti po dosiahnutí používania rozumu náležite pripravili na prijatie tohto pokrmu; úlohou farára je aj dozerať, aby k svätému prijímaniu nepristupovali deti, ktoré nedosiahli používanie rozumu alebo ktoré nepovažuje za dostatočne pripravené (KKP, kán. 914).

(KKC = Katechizmus Katolíckej cirkvi;  KKP = Kódex kánonického práva)


 

Prihlásenie dieťaťa na prípravu a stretnutie s kňazom:

Na začiatku školského roka rodičia zapíšu svoje dieťa na prípravu k prvému svätému prijímaniu. Zápis sa koná v sakristii kostola/kaplnky po svätých omšiach v nedeľu.
Pri zápise si rodičia prevezmú Prihlášku a dieťa dostane zošit Moja účasť na svätej omši.

Vyplnenú prihlášku (oddelenú od poučenia, ktoré si ponechachajú) odovzdajú rodičia osobne farárovi do konca októbra.

Prihláška sa odovzdáva pri stretnutí s farárom, na ktoré sú pozvaní rodičia (podľa možnosti obidvaja) spolu s dieťaťom.

Termín stretnutia si rodičia dohodnú telefonicky alebo mailom.
Na stretnutie je vhodné priniesť zošit z náboženstva z 2. ročníka ZŠ.

Je nutné, aby dieťa pri tomto stretnutí bezpodmienečne ovládalo minimálne:
- prežehnanie (správne!),
- modlitby Otče náš, Zdravas, Sláva,
- Verím v Boha.

 

Príprava k 1. svätému prijímaniu:

Dieťa sa pravidelne zúčastňuje na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok, pričom si dáva potvrdzovať účasť do zápisníka (a to aj vtedy, keď je na omši v inej farnosti). V zápisníku si vypracúva každý týždeň krátku domácu úlohu z nedeľnej omše.

Stretnutia detí s kňazom (príp. katechétom) v rámci farskej katechézy bývajú v niektoré piatky (príp. iné dni) pred alebo po večernej omši.
(Tieto stretnutia nebývajú v prvopiatkovom týždni a počas prázdnin.)

Neospravedlnená neúčasť na stretnutiach a na svätých omšiach sa pokladá za nezáujem o prípravu a znemožňuje dieťaťu pristúpiť k žiadaným sviatostiam.


 

Poučenie pre rodičov

Aby dieťa mohlo pristúpiť k 1. sv. prijímaniu, je potrebné, aby boli splnené tieto podmienky:

  • dieťa chodí na vyučovanie náboženstva od 1. roč. ZŠ;
  • rodičia privádzajú dieťa pravidelne na sv. omšu už pred začatím prípravy (je neskoro začať chodiť do kostola v 3. roč.);
  • dieťa už pri prihlásení na prípravu ovláda základné modlitby (pretože sa ich naučilo spontánne pri správnej výchove v rodine);
  • počas 3. roč. dieťa chodí pravidelne na sv. omšu v nedeľu a prikázaný sviatok;
  • počas 3. roč. dieťa chodí pravidelne na stretnutia v kostole v týždni, ktoré sú súčasťou prípravy;
  • dieťa je aktívne na hodinách náboženstva, nosí si pomôcky, má upravený zošit, pripravuje sa doma, píše si domáce úlohy;
  • dieťa nadobudne základné vedomosti, nutné pre prijatie sviatostí.

Rodičia by mali dbať:

  • na prípravu dieťaťa, pomáhajú mu a častejšie sa stretávajú s kňazom (v rodine, v kostole, v škole a pod.)
  • aby bola v rodine zabezpečená náboženská výchova dieťaťa zo strany aspoň jedného z rodičov (pravidelná návšteva bohoslužieb, pristupovanie k sviatostiam; život rodičov v sviatostnom manželstve sa predpokladá ako samozrejmosť);
  • aby bol predpoklad solídnej náboženskej výchovy v rodine aj po 1. sv. prijímaní (dieťa bude naďalej pravidelne chodiť na sv. omšu, pristupovať k sviatostiam; bude chodiť na náboženstvo aj na 2. stupni základnej školy, aj na strednej škole).

Ak sa vyskytne situácia, že niektorá z týchto podmienok nie je splnená, treba spolu s kňazom hľadať vhodné riešenie. Nie je rozhodujúce, že dieťa je v 3. ročníku ZŠ! Niekedy je vhodnejšie, ak dieťa pre jeho dobro pristúpi k sviatostiam riadne pripravené neskôr.

 

Milí rodičia!

Pri sobáši sa Vás kňaz pred Božím oltárom pýtal: Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho Cirkvi? – Vy ste vtedy odpovedali: Áno.
Keď ste priniesli toto dieťa na krst, kňaz sa Vás pýtal: Beriete na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Ste si vedomí tejto povinnosti? – A Vy ste znova odpovedali: Áno.

Príprava Vášho dieťaťa na prijatie sviatosti zmierenia a Eucharistie je pre Vás príležitosťou zamyslieť sa nad tým, či Vaše odpovede boli úprimné. Ak nie, alebo ak ste na toto slovo, dané Bohu (!), pozabudli, je tu vhodný čas na nápravu.


 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS