Farnosť Stará Bystrica
Rob to, čo dokážeš a modli sa za to,
čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal.
sv. Augustín

Modlitba duchovného svätého prijímania

Modlitba duchovného svätého prijímania

 

Môj Ježišu,

verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný.

Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko.

Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej príležitosti k hriechu.

Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca.

Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu.

Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

 

Alebo dlhšia:

 

Ježišu, verím, že si v Oltárnej sviatosti prítomný.

Dúfam, že mi dáš všetky milosti, potrebné na dosiahnutie večnej spásy.

Ježišu, Bože môj, milujem ťa nadovšetko. Ježiš, moja jediná láska!

Z celého srdca ľutujem, že som ťa toľko ráz hriechom urazil. Teba, najvyššie dobro, teba, ktorý si ma zahrňoval nespočetnými dobrodeniami.

A ty sa predsa ku mne približuješ z oltára.

Najláskavejší Ježišu!

Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, keď som už toľko ráz pocítil tvoje milosrdenstvo!

Práve teraz očakávam nový dôkaz tvojej lásky.

Moje srdce veľmi túži spojiť sa s tebou.

Keďže ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne.

Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, aby som sa s tebou spojil a bol večne spasený.

Klaniam sa ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s tebou spájam.

Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od teba odtrhol.

Vďaky ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia.

Ži vo mne večne a nech ja ostávam v tebe naveky.

Amen.

 

(sv. Alfonz de Liguori)

 


 

Omšové texty:

 

Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli

ÚVODNÝ SPEV

Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.
Pán je moja sila a moja udatnosť, on ma zachránil.

MODLITBA DŇA

Všemohúci a večný  Bože, v tomto veľkonočnom období vrúcnejšie prežívame a lepšie poznávame tvoju otcovskú dobrotu, lebo si nás vyslobodil z temnoty bludov; prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme sa vždy verne pridržiavali tvojej pravdy. Skrze nášho Pána...

NAD OBETNÝMI DARMI

Vznešený Bože, z tvojej dobrotivosti slávime svätú obetu, ktorou nám dávaš účasť na svojom živote, a prosíme ťa, pomáhaj nám dôsledne žiť podľa pravdy, ktorú si nám zjavil. Skrze Krista, nášho Pána.

PREFÁCIA

Je naozaj dôstojné a správne dobré a spásonosné teba, Pane, velebiť v každom čase, ale slávnostnejšie v tento čas, keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný Baránok.
Veď on je opravdivý Baránok, ktorý sňal hriechy sveta. On svojou smrťou našu smrť premohol  a svojím zmŕtvychvstaním obnovil nám život.
Preto vykúpené ľudstvo po celom svete raduje sa z Kristovho vzkriesenia a v nebi anjeli so zástupmi svätých neprestajne spievajú na tvoju slávu: Svätý...

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, Bože, dobrotivo ochraňuj svoj ľud, ktorý si nasýtil sviatostným pokrmom, a pomáhaj mu, aby prešiel z temnoty hriechu do nového života. Skrze Krista, nášho Pána.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS