Farnosť Stará Bystrica
Rob to, čo dokážeš a modli sa za to,
čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal.
sv. Augustín

Náš patrón

Svätý Michal Archanjel

 

 

Sv. Michal je jedným z hlavných anjelov (archanjel – mimoriadne mocný anjel).

Meno Michal (Mi-cha-El) znamená "Kto ako Boh?". Je to vlastne bojový pokrik dobrých anjelov v boji proti Zlému. Je zobrazovaný v rytierskom brnení s prilbou, mečom, kopijou a štítom.

Je nazývaný kniežaťom anjelov, anjelom spravodlivosti, ochrancom Kristovej Cirkvi alebo kniežaťom duší. Boh mu zveril v dejinách spásy veľké úlohy. Je označovaný tiež ako Boží dôverník, posol, ktorý odovzdáva ľuďom pokyny Pána.

Zmienka o ňom sa nachádza sa na viacerých miestach Svätého písma. V Starom zákone v Knihe proroka Daniela (Dan 10, 13.21; Dan 12, 1); v Novom zákone v Knihe Zjavenia sv. apoštola Jána (Zjv 12, 7) a v Liste sv. apoštola Júdu (Jud 1, 9).

Na základe pasáží zo Svätého písma priradila kresťanská tradícia svätému archanjelovi Michalovi štyri úlohy:
• bojovať proti Satanovi,
• zachraňovať duše veriacich z moci Satana, zvlášť v hodine smrti,
• ochraňovať Boží ľud – židov v Starom zákone, kresťanov a Cirkev v Novom zákone,
• sprevádzať duše ľudí zo sveta pred Boží súd.

 

Význam mena:  Kto je ako Boh? (hebr. מיכאל Micha'el, lat. Michael)

Atribúty:  meč, prilba, váhy; zobrazuje sa často ako rytier v brnení šliapajúci po drakovi

Patrón:  Katolíckej cirkvi, v boji proti pokušeniam a diablovi; rytierov, vojakov, obchodníkov, parašutistov, policajtov, námorníkov, pekárov, výrobcov váh, ciachovačov, lekárnikov, sanitárov, tokárov, krajčírov, sklenárov, maliarov, zlatníkov, cínarov, zlievačov, zamestnancov bánk, rádiomechanikov, chudobných, zomierajúcich; cintorínov; dobrej smrti; pri búrke a zlom počasí

Sviatok:  29. septembra

 


 

Modlitba k sv. Michalovi

Svätý Michal Archanjel,
bráň nás v boji,
buď nám ochrancom
proti zlobe a úkladom diabla.
Pokorne prosíme,
nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov,
Božou mocou zažeň do pekla satana
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
potulujú po svete.
Amen.

—>  noty


 

Iné stránky:

—>  http://www.zivotopisysvatych.sk/michal-archanjel/

—>  https://sk.wikipedia.org/wiki/Michal_(anjel)

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS