Farnosť Stará Bystrica
Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme ? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme ?
Pavol VI.

Omšové úmysly

Informácie ohľadom nahlasovania úmyslov svätých omší

 

Je pekným zvykom veriacich dať slúžiť svätú omšu na vlastné úmysly za seba alebo za iných. Úmysel môže byť rôzny: na poďakovanie (napr. pri výročiach života, krstu, za mimoriadne udalosti), za zdravie či Božiu pomoc, za zomrelých...

Úmysly sv. omší môžete nahlásiť po sv. omši v sakristii (nie však v nedeľu po prvej omši) alebo telefonicky, mailom... V Klubine sa úmysly nahlasujú p. kostolníčke.

 

Ak chcete sv. omšu na určitý termín, je potrebné nahlásiť ju v dostatočnom časovom predstihu (aj niekoľko mesiacov), min. 1 mesiac dopredu.  

Je potrebné vopred nahlásiť aj záujem o sv. omšu na 1. výročie úmrtia a dohodnúť termín.

Uprednostňujú sa:  1. úmysly za súrne záležitosti;  2. včas nahlásené úmysly na okrúhle výročia. 

Úmysly, ktoré nie sú súrne alebo na okrúhle výročia, sa zapisujú do poradia a slúžia sa v ostatných voľných termínoch. Termín si možno vopred dohodnúť; ak bol termín určený, ale nevyhovuje, je možné požiadať o zmenu.

Zapísaný termín však nijako nezaväzuje, môže sa zmeniť podľa potreby.

 

Úmysly omší v týždni sú vyznačené v Oznamoch (na výveske i na webe → Nedeľné oznamy).

Ak sa niektorá omša zruší (z dôvodu pohrebu alebo inej vážnej skutočnosti), úmysel sa preloží na najbližší voľný termín. Je dobré sa na tejto zmene dohodnúť s kňazom (telefonicky, mailom, osobne).

 

Milodar slúžiacemu kňazovi sa odovzdáva po odslúženej omši.

Je nanajvýš vhodné, aby tí, ktorí dali úmysel na odslúženie omše, aby sa svätej omše aj zúčastnili a pri nej prijali Najsvätejšiu Eucharistiu.

Podľa možnosti nech pri svätej omše konajú službu prinesenia obetných darov (→ Prinášanie obetných darov).

 

Jestvuje aj možnosť úmysly na sv. omše odoslať na odslúženie iným kňazom alebo na misie. (Napr. aj → http://www.misijnediela.sk/omsove-milodary-pre-misionarov ) V takom prípade treba s nahláseným úmyslom odovzdať aj milodar.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS