Farnosť Stará Bystrica
Blížny nám bol daný, aby sme preukazovali lásku,
ktorú živíme pre Boha.
Katarína Sienská

Omšové úmysly

Informácie ohľadom nahlasovania úmyslov svätých omší

 

Je pekným zvykom veriacich dať slúžiť svätú omšu na vlastné úmysly za seba alebo za iných. Úmysel môže byť rôzny: na poďakovanie (napr. pri výročiach života, krstu, za mimoriadne udalosti), za zdravie či Božiu pomoc, za zomrelých...

Úmysly sv. omší môžete nahlásiť po sv. omši v sakristii (nie však v nedeľu po prvej omši) alebo telefonicky, mailom... V Klubine sa úmysly nahlasujú p. kostolníčke.

 

Ak chcete sv. omšu na určitý termín, je potrebné nahlásiť ju v dostatočnom časovom predstihu (aj niekoľko mesiacov), min. 1 mesiac dopredu.  

Je potrebné vopred nahlásiť aj záujem o sv. omšu na 1. výročie úmrtia a dohodnúť termín.

Uprednostňujú sa:  1. úmysly za súrne záležitosti;  2. včas nahlásené úmysly na okrúhle výročia. 

Úmysly, ktoré nie sú súrne alebo na okrúhle výročia, sa zapisujú do poradia a slúžia sa v ostatných voľných termínoch. Termín si možno vopred dohodnúť; ak bol termín určený, ale nevyhovuje, je možné požiadať o zmenu.

Zapísaný termín však nijako nezaväzuje, môže sa zmeniť podľa potreby.

 

Úmysly omší v týždni sú vyznačené v Oznamoch (na výveske i na webe → Nedeľné oznamy).

Ak sa niektorá omša zruší (z dôvodu pohrebu alebo inej vážnej skutočnosti), úmysel sa preloží na najbližší voľný termín. Je dobré sa na tejto zmene dohodnúť s kňazom (telefonicky, mailom, osobne).

 

Milodar slúžiacemu kňazovi sa odovzdáva po odslúženej omši.

Je nanajvýš vhodné, aby tí, ktorí dali úmysel na odslúženie omše, aby sa svätej omše aj zúčastnili a pri nej prijali Najsvätejšiu Eucharistiu.

Podľa možnosti nech pri svätej omše konajú službu prinesenia obetných darov (→ Prinášanie obetných darov).

 

Jestvuje aj možnosť úmysly na sv. omše odoslať na odslúženie iným kňazom alebo na misie. (Napr. aj → http://www.misijnediela.sk/omsove-milodary-pre-misionarov ) V takom prípade treba s nahláseným úmyslom odovzdať aj milodar.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS