Farnosť Stará Bystrica
Rob to, čo dokážeš a modli sa za to,
čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal.
sv. Augustín

Katechéza, katechizmus, katechizovať, katechéta, katechumen...

Pojmom katechéza sa v cirkevnom jazyku vyjadruje spôsob učenia, ktorý privádza záujemcu o kresťanstvo k základným dogmatickým pravdám Cirkvi a predchádza krstu. 

Slovo katechéza, katechetika pochádza z gréckych slov κατήχησις a κατηχείν, ktoré označujú predovšetkým odovzdávanie učenia alebo informácií.

V Novom zákone sa katechéza považovala za učenie cesty Pánovej, teda celého života Ježiša Krista. Vlastne celý obsah Nového zákona je katechetickým učením Cirkvi, cieľom ktorého je urobiť známym Božie zjavenie celému svetu.

Etymológia slova katechéza (κατήχησις) je od slovesa katechizovať (κατηχείν), ktoré znamená silne znieť. To nás vedie k základnému významu termínu katechéza, čo vyjadruje, že Božie slovo znie v ušiach človeka, ktorému prináša odkaz spásy a volá ho, aby ho prijal do svojho srdca. V slovenskom jazyku slovo κατηχείν bolo nahradené slovom ohlasovať, čo znamená „niekoho hlasite s niečím oboznamovať, na niečo upozorňovať, informovať“. Slovom katechéza sa vyjadruje „priame učenie, ktoré sa opiera o počúvanie, oboznamovanie, svedectvo, živé slovo“.

V súčasnej dobe sa slovom katechéza (κατήχηση) označuje snaha o rozšírenie kresťanského učenia a oboznámenie veriacich s dogmami Cirkvi. V hlbšom ponímaní má katechéza na zreteli výchovu k viere s cieľom viesť človeka k dokonalosti a spáse. Cirkev v každej dobe dbá na správne odovzdávanie kresťanského poznania a viery, aby každý človek cez ustavičné vzdelávanie a duchovné zdokonaľovanie sa došiel k plnej účasti na živote Krista.

Slovo katechéta (κατηχητής) označuje toho, kto učí veriacich dogmám Cirkvi.

Katechumen (κατηχούμενος) je ten, kto sa učí kresťanskej viere, aby potom cez sviatosť krstu vstúpil do Cirkvi.

Slovom katechézy alebo katechizmus sa označujú aj rôzne príručky obsahujúce zhrnutie najdôležitejších kresťanských právd a vznikali v rôznych obdobiach pre potreby Cirkvi.

(Zdroj: https://www.pravoslavnekrestanstvo.sk/katechezy/etymologia-slov-katecheza-katecheta-katechumen/)

 

Katechizmus Katolíckej cirkvi obsahuje celú náuku Katolíckej cirkvi. Vyšiel za Pp. Jána Pavla II. v roku 1992. (V slovenčine prvé vydanie v roku 1998.)

Člení sa na štyri hlavné časti (Ján Pavol II. ich prirovnal „štyrom vetám veľkej symfónie“):

1. Vyznanie viery – čo je viera, Božie zjavenie, symbol(y) viery

2. Slávenie kresťanského tajomstva – liturgia a sviatosti Cirkvi

3. Život v Kristovi – ako správne žiť , Božie a cirkevné prikázania

4. Kresťanská modlitba – modlitba v živote kresťana, Otče náš

Neskôr, v roku 2005, za Benedikta XVI., bolo vydané Kompendium Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktoré jeho náuku prináša v skrátenej forme. (Možno akýsi „výcuc“, správnejšie: zhrnutie učenia Katechizmu.) (V slovenčine vyšlo v roku 2006.)

A tiež YouCat – Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých. A neskôr aj YouCat pre deti – Katolícky katechizmus pre deti a rodičov (v slovenčine 2019).

Nájdete to všetko samozrejme aj na internete. Ale kniha je kniha.

Pápež sv. Ján Pavol II. pri uvedení KKC napísal (o.i.): „Uchovávať poklad viery je poslanie, ktoré Pán zveril svojej Cirkvi a ona ho plní v každej dobe. ... Katechizmus zahŕňa veci nové i staré (porov. Mt), pretože viera je vždy tá istá a zároveň je zdrojom stále nového svetla. Kat. preberá starobylé tradičné usporiadanie na štyri časti z katechizmu Pp. Pia V., súčasne však je obsah Katechizmu vyjadrený novým spôsobom, aby odpovedal na otázky našej doby. ... Žiadam pastierov Cirkvi a veriacich, aby prijali Katechizmus v duchu spoločenstva a aby ho pilne používali pri plnení poslania hlásať vieru a povolávať k životu podľa evanjelia. Tento Katechizmus nech slúži ako spoľahlivé a hodnoverné vodítko pri vyučovaní katolíckej náuky. Ponúka sa všetkým veriacim, ktorí túžia prehĺbiť svoje poznanie nevyčerpateľného bohatstva spásy.“

A Benedikt XVI. pri uvedení Kompendia: „Kompendium je verným a bezpečným súhrnom Katechizmu Katolíckej cirkvi. Obsahuje v stručnosti všetky podstatné a základné prvky viery Cirkvi. Svojou stručnosťou, jasnosťou a úplnosťou sa obracia na každého človeka, ktorý túži poznať cestu života, pravdu, ktorú Boh zveril Cirkvi.

A v úvode YouCatu pre mladých sa ten istý pápež mladým prihovára: „Študujte katechizmus! Zo srdca si to želám. Študujte katechizmus vášnivo a vytrvalo! Študujte ho v tichu svojej izby, čítajte ho vo dvojici, na stretnutí s priateľmi, vytvárajte štúdijné krúžky, podeľte sa o svoj názor na internete. Vo svojej viere by ste mali byť zakorenení oveľa hlbšie ako generácia vašich rodičov.“

A v úvode YouCatu pre deti píše pápež František: „Nikdy sa neunavte z otázok a rozprávania o svojej viere. Nebuďte hluchí, keď vás budú deti bombardovať otázkami. Staňte sa živou reťazou, ktorá z generácie na genráciu umožňuje, že v našich rodinách, spoločenstvách a Cirkvi je prítomné evanjelium.“

 

Nuž vezmime aj my katechizmus do rúk a vášnivo ho študujme.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS