Farnosť Stará Bystrica
Na začiatku som si myslela, že musím obracať ľudí na vieru. Medzičasom som zistila, že mojou úlohou je milovať. A láska obráti toho, koho chce.
Matka Tereza

Krst

Pravidlá pri posudzovaní žiadosti o krst dieťaťa

 1. Nemá sa udeľovať sviatosť krstu malým deťom bez toho, aby o to požiadali rodičia alebo ich právni zástupcovia (s výnimkou situácie, keď je priamo ohrozený život dieťaťa a predpokladá sa súhlas rodičov).
 2. K udeleniu krstu stačí žiadosť jedného z rodičov alebo právnych zástupcov.
 3. Ak krst nahlasuje slobodná matka, praktizujúca katolíčka, ktorá vychováva dieťa sama a nežije v nedovolenom zväzku, krst sa má udeliť bez nejakých dodatočných požiadaviek.
 4. Pokiaľ rodičia žijú v civilnom zväzku alebo v konkubináte a nedokážu uzatvoriť sviatostné manželstvo z dôvodu existovania kánonických prekážok, avšak praktizujú svoju vieru spôsobmi, ktoré sú pre nich možné a dovolené, dieťa treba pokrstiť, pričom treba požiadať o písomné osvedčenie aspoň jedného z rodičov, že sa zaväzuje vychovávať dieťa v katolíckej viere.
 5. Pokiaľ o krst dieťaťa žiadajú rodičia žijúci v civilnom zväzku alebo v konkubináte a pritom nemajú žiadne kánonické prekážky k uzatvoreniu sviatostného manželstva, treba sa snažiť pastoračným rozhovorom priviesť rodičov dieťaťa k rozhodnutiu zosobášiť sa pred krstom dieťaťa. Kňaz však nesmie podmieňovať krst dieťaťa ich sobášom, nesmie ich nútiť k uzatvoreniu manželstva, ani žiadať písomné či ústne osvedčenie o tom, že sa zaväzujú prijať v budúcnosti sviatosť manželstva. V prípade odmietnutia uzatvoriť manželstvo sa môže udeliť krst, pričom treba žiadať od rodičov písomné osvedčenie, že sa zaväzujú vychovávať dieťa v katolíckej viere a treba požiadať aj osobitné písomné osvedčenie od krstných rodičov, že sa zaväzujú urobiť všetko pre to, aby dieťa bolo vychovávané katolícky. Vzhľadom na učenie Cirkvi o nevyhnutnosti krstu pre spásu (KKC 1213), v prípade pochybností v otázkach udelenia krstu alebo odloženia krstu, sa treba rozhodnúť v prospech udelenia krstu. Pokiaľ však zjavne neexistuje nádej na katolícku výchovu dieťaťa (napr. rodič dáva najavo nesúhlas s vierou Cirkvi, hoci z neznámeho dôvodu žiada krst dieťaťa), treba krst odložiť a vysvetliť rodičom príčinu takéhoto rozhodnutia (kán. 868 § 1, 2°). Takéto rozhodnutie o odložení krstu kňaz môže konzultovať s biskupským úradom.
 6. V prípade nedostatkov v oblasti viery a náboženskej praxe rodičov dieťaťa, treba dbať na to, aby krstní rodičia boli ľuďmi živej viery. V prípade, že krstný rodičia túto podmienku nespĺňajú a rodičia ich nechcú vymeniť, treba krst odložiť, alebo dieťa pokrstiť bez krstných rodičov. Podľa starého kresťanského zvyku má mať krstenec krstného rodiča, ktorý mu má pomáhať pri praktizovaní kresťanského života. Avšak táto povinnosť – mať krstného – nie je absolútna.
 7. Treba prijať za pravidlo, že krst sa má sláviť vo farskom kostole kánonického pobytu rodičov, ak nejestvuje nejaká rozumná príčina krstiť v inej farnosti, ale vtedy len na základe písomného povolenia vlastného farára. Takéto povolenie kňaz nemá odmietať, má ho však udeliť po pastoračnom rozhovore a náležitom poučení o podstate krstu.

Čo na zápis?

Na zápis ku krstu treba prísť na farský úrad v čase úradných hodín. Je potrebné, aby prišiel požiadať o krst aspoň jeden z rodičov na farskom úrade farnosti, v ktorej bývajú.

 • Poučenie pred krstom si dohodnú osobne. Poučenie robí kňaz osobne na farskom úrade. Krstíme v nedeľu po omši, ktorá začína 10.30 hod.
 • Pred krstom odporúčame rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia, ktorú najvhodnejšie prijmú pred večernou svätou omšou počas týždňa.
  • Ak rodičia dieťaťa nie sú sviatostne sobášení, veľmi ochotne im vyjdeme v ústrety pri náprave ich manželstva.
 • Krst staršieho dieťaťa
  • Ak je Vaše dieťa v 3. ročníku základnej školy a ešte stále nepokrstené, krst mu môže byť vyslúžený pred slávnosťou Prvého svätého prijímania. Podrobnosti Vám budú vysvetlené na farskom úrade.
 • Krst dospelého
  • Ak máte záujem o krst, prihláste sa na farskom úrade, kde Vám budú ochotne poskytnuté všetky informácie. Prípravné stretnutia začínajú vždy v septembri. Počas prípravy (katechumenátu) Vám budú vysvetlené pravdy viery a konania kresťana. Zároveň s krstom Vám bude vyslúžená sviatosť birmovania a sviatosť Eucharistie (Prvé sväté prijímanie).


Potrebné je priniesť:

 1. skopirovaný rodný list dieťaťa;
 2. informácie o krstných rodičoch (krstný rodič má byť praktizujúci kresťan, ktorý prijal všetky sviatosti, nerozvedený);
 3. ak rodičia žiadajú o krst nie v mieste bydliska, treba povolenie z farnosti z ktorej majú kanonické bydlisko, viac ako 3 mesiace.

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS