Farnosť Stará Bystrica
Rob to, čo dokážeš a modli sa za to,
čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal.
sv. Augustín

Novéna k sv. Korone

Svätá Korona, mučeníčka, patrónka proti epidémiám

NOVÉNA O PRÍHOVOR SVÄTEJ KORONY
za oslobodenie od choroby a núdze v ohrození koronavírusom

 

Nechceme, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej.  (porov. 1 Sol 4‚13)

Preto sa potešujte navzájom týmito slovami!  (1 Sol 4‚18)

 

Novéna pri ohrození epidémiou

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. – Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.

Svätá Mária, Matka Božia, – oroduj za nás.
Svätá Mária, uzdravenie chorých, –
Svätý Jozef, nádej chorých, –
Svätá Korona, –
Svätá Korona, patrónka proti epidémiám, –
Svätý Michal Archanjel, patrón našej farnosti, –
Svätí Cyril a Metod, naši diecézni patróni, – orodujte za nás.

Za všetkých, ktorí ochoreli, – vyslyš nás, Pane.
Za lekárov a ošetrujúci personál, –
Za všetkých, ktorí sa zasadzujú proti šíreniu tejto choroby, –
Za všetkých, ktorí majú strach a sú ustarostení, –
Za všetkých, ktorí v dôsledku vírusu zomreli, –
Za vyvinutie lieku na potlačenie choroby, –
Za zastavenie choroby, –
Za múdrosť a rozvahu pri rozhodovaní, –

 

Modlitba v čase pandémie

Pane, zverujeme ti všetkých chorých a prosíme o útechu a uzdravenie. Buď trpiacim a najmä zomierajúcim nablízku a utešuj všetkých, ktorí teraz smútia. Daruj lekárom, zdravotníkom a výskumníkom múdrosť a silu. Politikom a tým, ktorí sa starajú o našu bezpečnosť, rozvahu.
Prosíme za všetkých, ktorí upadajú do paniky; za pokoj uprostred búrky, za jasný pohľad. Prosíme za všetkých, ktorí utrpeli veľké materiálne škody alebo sa takýchto obávajú.
Dobrotivý Bože, modlime sa za všetkých, ktorí sú v karanténe a sú osamelí. Dotkni sa ich sŕdc svojou nežnosťou.
Prosíme, aby táto epidémia utíchla, počty nakazených a mŕtvych klesali, aby sme sa opäť mohli vrátiť k usporiadanému životu.
Učiň, aby sme dokázali byť vďační za každý deň, ktorý prežijeme v zdraví. A nedovoľ, aby sme zabudli, že život je veľkým darom a uvedomovali si, že raz každý z nás musí odísť z tohto sveta. Daj nám s pokorou priznať, že nedokážeme o všetkom rozhodovať.
Len ty si Svätý a my ti dôverujeme.
Amen.

 

Prosby

Pane, odním od nás strach a daruj nám dôveru v teba. – Prosíme ťa, vyslyš nás!
Pane, nauč nás zodpovednému správaniu sa voči iným. –
Pane, daruj všetkým zodpovedným v politike, spoločnosti a v Cirkvi múdrosť a rozvahu. –
Pane, buď nablízku všetkým, ktorí musia zostať v karanténe a cítia sa osamotení. –
Pane, daruj všetkým pomocníkom v medicínskej službe svoju silu, odvahu a bezpečie. –
Pane, nauč nás vďačnosti za život a daruj nám svoj pokoj. –
Pane, potešuj všetkých, ktorí v dôsledku krízy utrpeli značné škody. –
Pane, potešuj všetkých, ktorí trpia a odním od nás pandémiu koronavírusu. –
Pane, prijmi k sebe všetkých, ktorí odišli z tohto sveta, nech okúsia veľkosť tvojho milosrdenstva. –
Pane, vyslyš naše prosby, ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. – Amen.

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

Otče náš …
Zdravas´ Mária …
Sláva Otcu …

Modlime sa.
Všemohúci Bože, ty odpúšťaš hriechy svojmu ľudu a uzdravuješ všetky jeho previnenia a zrady; ty si nám poslal svojho milovaného Syna, aby niesol naše choroby.
Prosíme ťa v tomto čase pandémie a núdze, pohliadni plný milosrdenstva na nás a spomeň si na svoju lásku a dobrotu, ktoré si po všetky časy preukazoval svojmu ľudu.
Prijmi našu modlitbu a obetu a vypočuj nás na príhovor tvojej svätej mučenice Korony. Odvráť od nás túto nákazu a dožič tým, ktorí sú ňou postihnutí, aby sa uzdravili. Ochraňuj tých, ktorí skrze tvoju dobrotu zostali doteraz uchránení a nedovoľ, aby nás táto pandémia znova zasiahla.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Ukončí sa požehnaním alebo prežehnaním.

 


 

SVÄTÁ KORONA

Svätá Korona sa uctieva v Katolíckej cirkvi ako mučenica. Žila okolo roku 160 po Kristovi v dnešnom Egypte v čase prenasledovania Cirkvi. Keď jej manžela Viktora usvedčili ako kresťana, stála verne po jeho boku a poskytovala mu útechu a bezpečie. Aj sama zostala verná. Za svoje vyznanie ku Kristovi bola umučená: uviazaná medzi dve palmy a doslova roztrhnutá, keď jej mučiteľ rýchlym pohybom nechal uvoľniť ohnuté palmy nahor. Jej pamiatka sa uctieva 14. mája. V mariánskom kláštore v Aachene (Nemecko) sa nachádzajú relikvie tejto svätice. Svätá Korona sa od najstarších dôb mimoriadne uctieva, lebo sa považuje za patrónku proti chorobám a epidémiám. Touto novénou sa chceme pridať k tejto tradícii a prosiť o jej príhovor a Božiu ochranu pred chorobou a smrťou.

 

ČO JE NOVÉNA?

Pod týmto pojmom rozumieme podľa praxe prvotnej Cirkvi modlitbu, ktorá sa modlí každý deň deväť po sebe idúcich dní. Novéna je preto veľmi intenzívnou modlitbou. Pritom nie je posvätených iba niekoľko minút prednášanej modlitby, ale aj celý čas týchto deviatich dní je venovaný úmyslu, o ktorý sa prosí. Treba sa pritom snažiť o to, aby sa tieto dni sústredili na obrátenie a zameranie sa na Boha so zreteľom vyvarovať sa hriechov. Zaiste má zmysel v tomto čase priniesť aspoň malú obetu alebo zapáliť sviečku v spojení s modlitbou a zrieknutím sa niečoho. To dodá našej modlitbe silu a pevnosť.

 


 

Zdroj:  www.biskupstvo-nitra.sk/novena-o-prihovor-svatej-korony/

(Podľa nemeckého originálu Johannes Hartl, Dom modlitby Augsburg, preložila ThLic. M. Nemčeková, PhD.
Schválené s úpravou: Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, prot. č. 294/2020)

(Upravené pre našu farnosť.)

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS