Farnosť Stará Bystrica
Na začiatku som si myslela, že musím obracať ľudí na vieru. Medzičasom som zistila, že mojou úlohou je milovať. A láska obráti toho, koho chce.
Matka Tereza

Priestor kostola

Priestor v kostole a základné liturgické predmety V kostole má všetko svoje miesto. Nič tu nie je uložené náhodne. Všetkým sa sleduje myšlienka, aby služba bola dôstojná, prirodzená, plná lásky. Možno vo vašom kostole je to trochu inak ako na našom obrázku. Praktický život si vyžadoval určité zmeny. Ale to podstatné tam určite je.

  • Kríž
  • Oltár
  • Ambona
  • Kreslo (sedes)
  • Večné svetlo
  • Svätostánok
  • Paškál


Kríž 
Je posvätné znamenie v kresťanskej symbolike. Uctieva sa ako znamenie umučenia Ježiša Krista a jeho vykupiteľského diela. Sú známe viaceré tvary kríža:

latinský grécky ondrejský patriarcistický ľaliový maltézsky

V blízkosti oltára nám kríž pripomína, že na každej svätej omši Pán Ježiš medzi nami sprítomňuje obetu na kríži. Tiež nám pripomína, ako nás má Pán Boh rád.

Oltár 
Stôl, okolo ktorého sa zhromažďujeme ako vo Večeradle, kde Pán zhromaždil pri Poslednej večeri apoštolov. Je najdôležitejším miestom v kostole. Pri svätej omši prichádza k nám na oltár pod spôsobom chleba a vína živý Ježiš. Oltár zdravíme úklonom. Kňaz ho na začiatku a na konci svätej omše pobozká.

Ambona 
Miesto, odkiaľ čítame Sväté písmo. Keď čítame Bibliu, hovorí k nám sám Boh.

Sedes 
Sedadlo pre kňaza. Kňaz k nemu prichádza na začiatku liturgických slávností. Odtiaľ vedie spoločnú modlitbu. Na konci svätej omše nám z tohto miesta dáva požehnanie.

Večné svetlo 
Znamenie Ježišovej prítomnosti vo svätostánku. Ak svetlo nesvieti, svätostánok je prázdny.

Svätostánok 
Uchovávajú sa v ňom premenené hostie. Zostáva tu s nami živý Pán pod spôsobom chleba. Keď prechádzame pred svätostánkom, pozdravíme Pána pokľaknutím na pravé koleno.

Abak 
Malý stolík, na ktorom bývajú pripravené obetné dary - chlieb a víno. Môže tu byť odložená aj voda a kalich.

Paškál 
Veľká svieca, ktorá nám pripomína vzkrieseného Pána Ježiša. Posväcuje sa každý rok na Bielu sobotu. Je ozdobená krížom, letopočtom, prvým a posledným písmenom gréckej abecedy: alfou a omegou.

Plameň paškálu nám pripomína, že Ježiš žije, kríž, že na kríži pre nás umrel. Letopočet znamená, že Ježiš zostáva s nami po celý rok. Písmená nám pripomínajú, že on je na začiatku i na konci všetkého.

Sakristia 
Je to miestnosť, kde prebieha príprava na slávenie liturgických slávností. Tu sa riešia aj iné dôležité úlohy, ktoré prináša život.

Do sakristie chodia miništranti často. Nie preto, aby sa tam bavili, "zašívali", alebo bili, ale preto, aby sa dobre pripravili na liturgickú službu. Ich úlohou je, aby sa včas obliekli do miništrantských šiat a upravili sa. Hlavný miništrant, ceremonár, rozdelí služby, na ktoré sa majú všetci pripraviť. Hlavne tí, čo budú čítať. Po svätej omši si miništranti starostlivo uložia svoje miništrantské oblečenie, aby zostalo čisté a nepokrčené.
 

Spovednica 
Priestor, kde sa vysluhuje sviatosť zmierenia. Pri krste sme dostali Boží život. Kto ho hriechom stratí, má sa zmieriť s Bohom vo sviatosti zmierenia.

Krstiteľnica 
Nádoba, v ktorej sa uchováva krstná voda. Pri krstiteľnici sa spravidla udeľuje sviatosť krstu.

Svätenička 
Menšia nádoba so svätenou vodou. Býva umiestnená pri vchode do kostola a do sakristie. Keď sa pri príchode do kostola prežehnávame, pripomíname si vlastný krst (očistenie od hriechov).

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS