Farnosť Stará Bystrica
Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme ? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme ?
Pavol VI.

Rok svätého Jozefa

od 8. decembra 2020 do 8. decembra 2021

(informácie, litánie, ruženec, zasvätenie – vo vnútri tohto článku)

 

 


 

Litánie k svätému Jozefovi  I.

 

Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.

Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.

Otec na nebesiach, Bože, – zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, –
Duch Svätý, Bože, –
Svätá Trojica, jeden Boh, –

Svätá Mária, – oroduj za nás.
Svätý Jozef, –
Preslávny potomok Dávida, –
Svetlo patriarchov, –
Ženích Božej Rodičky, –
Ochranca Vykupiteľa, –
Šľachetný ochranca Panny, –
Pestún Božieho Syna, –
Starostlivý ochranca Krista, –
Služobník Krista, –
Služobník spásy, –
Hlava slávnej Rodiny, –
Jozef najspravodlivejší, –
Jozef najčistejší, –
Jozef najmúdrejší, –
Jozef najmocnejší, –
Jozef najposlušnejší, –
Jozef najvernejší, –
Zrkadlo trpezlivosti, –
Milovník chudoby, –
Príklad robotníkov, –
Ozdoba domáceho života, –
Ochranca panien, –
Opora rodín, –
Posila v ťažkostiach, –
Útecha ubiedených, –
Nádej chorých, –
Patrón vyhnancov, –
Patrón utrápených, –
Patrón chudobných, –
Patrón umierajúcich, –
Postrach zlých duchov, –
Ochranca svätej Cirkvi, –

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zmiluj sa nad nami.

V/. Ustanovil ho za pána svojho domu.
R/. A za správcu všetkého svojho majetku.

Modlime sa.
Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženícha preblahoslavenej Panny Márie; s dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

 

(Imprimatur: Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup - metropolita, dňa 29.6.2021, č. 211/2021)

 



 

Litánie k svätému Jozefovi  II.

 

Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. – Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, – zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, –
Duch Svätý, Bože, –
Svätá Trojica, jeden Boh, –

Svätý Jozef, muž plný viery, – oroduj za nás.
Svätý Jozef, muž odvážnej dôvery, –
Svätý Jozef, muž neochvejnej nádeje, –
Svätý Jozef, muž rozvážnej lásky, –
Svätý Jozef, muž ustavične pozorný voči Bohu, –
Svätý Jozef, muž pokornej múdrosti, –
Svätý Jozef, muž pravej slobody, –
Svätý Jozef, muž statočnej práce, –
Svätý Jozef, muž spravodlivý a zbožný, –
Svätý Jozef, muž čistej a nesebeckej lásky, –
Svätý Jozef, ochotný vždy počúvať Boha, –
Svätý Jozef, verný aj za cenu bolesti, –
Svätý Jozef, nežný, tichý a vľúdny, –
Svätý Jozef, zodpovedný v ťažkostiach života, –
Svätý Jozef, vzor skutočných otcov rodín, –
Svätý Jozef, milujúci manžel Panny Márie, –
Svätý Jozef, mocný a verný v pokušeniach zlého, –
Svätý Jozef, žiarivý príklad vnútorného života, –
Svätý Jozef, pre teba milovať znamenalo slúžiť, –
Svätý Jozef, pre teba práca bola vyjadrením lásky, –
Svätý Jozef, ty si svoj život postavil na Božom slove, –
Svätý Jozef, ty si v modlitbe hľadal svetlo a pravdu, –
Svätý Jozef, ty si zakúsil vyhnanstvo, –
Svätý Jozef, ty si v nebezpečenstve smrti chránil rodinu, –
Svätý Jozef, teba neodradili odmietnutie a chudoba, –
Svätý Jozef, ty si nikdy neprestal veriť, dúfať a milovať, –
Svätý Jozef, ty si sa rozhodoval múdro a v láske, –
Svätý Jozef, ty si spolucítil s druhými, –
Svätý Jozef, ty si čerpal silu z dôvery a mlčania, –
Svätý Jozef, ty si daroval Bohu všetko, čo si mal a čím si bol, –
Svätý Jozef, ty vyprosuješ lásku aj v zomieraní, –
Svätý Jozef, ty chrániš Cirkev, Kristovo tajomné telo, –

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zmiluj sa nad nami.

V/. Svätý Jozef, vyvolený slúžiť Božiemu plánu spásy.
R/. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame.

Modlime sa.
Nebeský Otce, ty i chcel, aby svätý Jozef, muž spravodlivý a poslušný, verne slúžil dielu spásy; na jeho príhovor nám pomáhaj, aby sme svoj život viery, nádeje a lásky žili spravodlivo a sväto. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 


 

Krátky ruženec k svätému Jozefovi

Tento ruženec sa modlí na špeciálnom ruženci, pozostávajúcom zo 60 zrniek (na pamiatku toho, že podľa tradície svätý Jozef žili na zemi 60 rokov). Rozdelené sú do 15 oddielov s 1 bielym a 3 modrými zrnkami. Biele zrnká symbolizujú neporušenú nevinnosť a ľaliovú čistotu sv. Jozefa; modré zrnká predstavujú jeho poníženosť, chudobu a skromnosť.

Na začiatku sa modlíme Verím v Boha, Otče náš, Zdravas Mária.

Na bielych zrnkách:  Daj, svätý Jozef, aby sme žili nevinne, bezpečne nás ochraňuj v každej hodine!

Na modrých zrnkách:  Ježiš, Mária, Jozef!

Na konci pridáme Sláva Otcu.

 


 

Zasvätenie sa svätému Jozefovi

 

"Teraz je čas svätého Jozefa!
Je čas zasvätiť sa svätému Jozefovi!"

 

Zasvätenie našej farnosti svätému Jozefovi sa uskutočnilo na slávnosť svätého Jozefa, 19. marca 2021. Tiež osobné zasvätenia jednotlivých osôb.

Zasväteniu predchádzala 33-dňová príprava, ktorú sme začali v nedeľu 14. februára.

  • Každý deň pred večerným požehnaním o 20:00 h. (naživo) sme si prečítali texty podľa predlohy a pomodlili sme sa Litánie k sv. Jozefovi.
  • Okrem toho si počas dňa každý sám prečítal ďalšie zaujímavé dopĺňajúce texty o svätom Jozefovi, ktoré boli k dispozícii na webe.
  • Kto sa nemohol zúčastniť spoločnej modlitby v priamom prenose, mohol si v hociktorú hodinu dňa urobiť túto prípravu v celosti podľa ponúknutých textov.
  • V nedeľu popoludní sme sa stretávali online v skupine Svätý Jozef - zasvätenie v aplikácii Signal.

 

♦  Modlitby



 

 

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS