Farnosť Stará Bystrica
Radosť je znamením, že sme blízko Svetla.
sv. Edita Steinová

Krížová cesta otcov

V nedeľu 12. marca predniesli zastavenia krížovej cesty odvážní otcovia, ktorí pri pobožnosti prosili hlavne o požehnanie "byť dobrým otcom".

Fotky a text krížovej cesty si môžete otvoriť kliknutím na názov článku.

 

Krížová cesta otcov

  P i e s e ň
 

Úvod 

Každodenná modlitba otcov
Pane, ďakujeme Ti za dar otcovstva
a prosíme Ťa o odpustenie za chvíle,
keď sme zlyhali vo svojej povinnosti
milovať a ochraňovať naše rodiny.
Ľutujeme to v mene všetkých otcov
a prosíme Ťa, aby si nám pomohol
odvrátiť sa od vecí, ktoré nás od Teba oddeľujú.
Pane, daj nám silu a veď nás tak,
aby sme naplnili svoje poslanie
a prijali svoje pravé miesto otcov v spoločnosti,
podľa príkladu sv. Jozefa, manžela Márie.
Prosíme Ťa, Otče, o ochranu žien a detí,
ktoré si zveril do našej opatery, chráň ich,
prosíme, pred všetkými útokmi nepriateľa.
Prosíme o to skrze Tvojho Syna,
Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.
  P i e s e ň
 

Prvé zastavenie

Pán Ježiš je odsúdený na smrť

V. Klaniame sa Ti Kriste, a dobrorečíme Ti. 
R. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Aké smutné. Aké nespravodlivé. Človeka bez akejkoľvek viny vydali na smrť. Odvedú ho ako
Baránka na zabitie. A On to mlčky prijíma. On vie, že keby neprijal toto nespravodlivé odsúdenie, boli by
odsúdení všetci, ktorých tak nekonečne miluje. 
Rozjímanie
Učme sa od Ježiša skutočným čnostiam muža, učme sa s láskou prijímať aj nespravodlivosť,
učme sa mlčať aby sme neodsúdili tých, ktorých milujeme.
V. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.
  P i e s e ň
 

Druhé zastavenie

Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

V. Klaniame sa Ti Kriste, a dobrorečíme Ti. 
R. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Pane, aj my otcovia máme svoje kríže. Často ich odmietame niesť. Či už je to naša vernosť
a vytrvalosť v manželstve, výchova našich detí, naše postavenie v práci a spoločnosti, naša
zodpovednosť, naša choroba, alebo naša nezamestnanosť.
Rozjímanie
Ty si nám ukázal, že každý má vziať svoj kríž, svoj nástroj spásy a niesť ho až do konca – po
zmŕtvychvstanie. Pomôž nám, Pane, svojím príkladom!
V. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.
  P i e s e ň
 

Tretie zastavenie

Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom

V. Klaniame sa Ti Kriste, a dobrorečíme Ti. 
R. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Pane, Ty Boh, padáš pod  ťarchou kríža. Od nás mužov sa očakávajú prejavy fyzickej sily
a odvahy. V dnešnom modernom svete máme prejavovať svoju perfektnosť a dokonalosť. Ale Ty, Pane,
ma poznáš, poznáš moje slabosti i zlyhania. Vieš, že nie som perfektný a padám pod ťarchou svojej
samoľúbosti, vášne, egoizmu. Viem, že iba Ty, ma môžeš urobiť takým, akým ma chceš mať – mužom
modlitby.
Rozjímanie
Pane, pomôž mi lepšie pochopiť, že v slabosti je moja sila.
V. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.
  P i e s e ň
 

Štvrté zastavenie

Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou

V. Klaniame sa Ti Kriste, a dobrorečíme Ti. 
R. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Aj my otcovia máme svoje matky. Niektoré ešte žijú, iné si už Pán povolal k sebe. Ako sme sa
správali k svojim matkám? Často sme ich svojim konaním zranili.  Vtedy sme to nevedeli precítiť. Až teraz,
keď nás zraňujú naše vlastné deti. 
Rozjímanie
Pane Ježišu, prosíme Ťa, nauč nás v našom vzťahu s deťmi rozumieť si čo i len pohľadom, tak
ako si si Ty rozumel na tejto ceste so svojou Matkou. 
Mária, oroduj za nás!
V. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.
  P i e s e ň
 

Piate zastavenie

Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť krížV. Klaniame sa Ti Kriste, a dobrorečíme Ti. 

R. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Ježiš nevládze! Ježišovi v tej chvíli nemal kto pomôcť niesť to ťažké bremeno. Jediný Šimon
Cyrenejský nie svojvoľne pomáha Ježišovi niesť Jeho ťažký kríž. Pomáhať v núdzi a bolesti, znamená byť
dobrým, užitočným a milosrdným človekom. Aj každý muž v určitej chvíli potrebuje nejakú tú pomoc. Ku
komu sa obraciame my? Všetci sa obraciame k Tebe Pane jedinému. 
Rozjímanie
Pomôž nám, Pane, aby sme si navzájom pomáhali v každej chvíli a nevyčkávali na napomenutie.
V. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.
  P i e s e ň
 

Šieste zastavenie

Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník.

V. Klaniame sa Ti Kriste, a dobrorečíme Ti. 
R. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Vraj silní, nebojácni sme my muži – otcovia!!! Ale kde tie danosti prejavujeme? Tam, kde sme
postavení, v našich rodinách? Alebo sa skrývame za pohárik, hrubé slová? Nezahanbuje nás to krehké
nežné žieňa v tej sile ducha prejaviť lásku, v nebojácnosti vykročiť a ísť napriek krížu, rímskej stráži, davu
a pohŕdaniu.
Lásku prejavuješ a Láskou, s veľkým „L“ si bola obdarovaná.
Rozjímanie
Pane, daj, aby sme my otcovia, túžiaci po láske, najprv lásku žili a okolo seba šírili.
V. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.
  P i e s e ň

 

Siedme zastavenie

Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

V. Klaniame sa Ti Kriste, a dobrorečíme Ti. 
R. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Druhý raz padá, aby druhý raz vstal aj so svojim krížom. Vedel, že musí vstať, aby sme ani my
nezostali ležať v prachu svojich hriechov a neprávostí. Vstáva aj po druhý raz, aby niesol naše previnenia
až do cieľa, až na Golgotu. 
Rozjímanie
Pane, pomôž nám naučiť sa to od Teba!
V. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.
  P i e s e ň
 

Ôsme zastavenie

Pán Ježiš stretáva plačúce ženy

V. Klaniame sa Ti Kriste, a dobrorečíme Ti. 
R. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.Neraz aj my, otcovia, stretávame na svojich cestách plačúce ženy. Sú to najmä naše manželky
a matky, ktoré sme rozplakali svojou hrubosťou a vulgárnosťou v jednaní, opilstvom, nevernosťou,
lakomstvom, skrátka našim nezodpovedným konaním.
Rozjímanie
Pán Ježiš nám odkazuje: „Neplačte nado mnou, ale nad svojimi hriechmi!“ 
Využime túto dobu pôstu, otcovia, a svojim skutočným pokáním plačme nad hriechmi svojimi
i hriechmi našich detí!
V. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.
  P i e s e ň
 

Deviate zastavenie

Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom

V. Klaniame sa Ti Kriste, a dobrorečíme Ti. 
R. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Pane, Ježišu, už toľko krát som si povedal, že svoje chyby a pády nebudem opakovať. Ľutujem,
že som zišiel z cesty na ktorej ma túžiš vidieť. Prosím o odpustenie za všetky chvíle, keď som bol
zahľadený do seba a tiež za všetky chvíle, keď som nevyužil príležitosť poslúžiť Ti.
Rozjímanie
Pane, ponúkam Ti všetku bolesť slabých chvíľ v mojom živote a prosím Ťa, zachráň ma od pádu,
z ktorého by som sa už nikdy nezdvihol.
V. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.
  P i e s e ň
 

Desiate zastavenie

Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat

V. Klaniame sa Ti Kriste, a dobrorečíme Ti. 
R. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Rímski vojaci strhli z Pána Ježiša surovo všetko, čo na sebe mal. Dnes vo svete kraľuje nahota.
Je to vraj zdravé, ale najmä módne a moderné. Iný názor sa považuje za zaostalý a zastaralý.
Rozjímanie
Pomáhaj nám, Pane Ježišu, ovládať naše oči, naše zmysly. Nech Ťa aj my svojimi slabosťami
a hriechmi nevyzliekame donaha. 
Daj nám silu zaodieť Ťa svojimi modlitbami a obetami, napríklad zrieknutím sa pozerania televízie
v tomto pôstnom období.
V. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.
  P i e s e ň
 

Jedenáste zastavenie

Pána Ježiša pribíjajú na kríž

V. Klaniame sa Ti Kriste, a dobrorečíme Ti. 
R. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.Každý z nás si vie predstaviť tú ukrutnú bolesť ktorú Ti spôsobili vojaci. My tu bolesť spôsobujeme
našimi hriechmi, ktorým sa ťažko odoláva. Každý náš hriech je ako klinec, ktorý sa vrýva do Tvojho tela.
No Ty aj napriek tomu máš tú silu nám všetkým odpúšťať.
Rozjímanie
Nauč nás, Pane, aby sme boli ako Ty vzorom pre naše rodiny a okolie. Aby sme dokázali
odpúšťať a vytrvalo Ťa nasledovať.
V. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.
  P i e s e ň
 

Dvanáste zastavenie

Pán Ježiš na kríži zomiera

V. Klaniame sa Ti Kriste, a dobrorečíme Ti. 
R. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Kto stojí za touto smrťou? Rozhodnutie muža – mužov, otca – otcov! Bola dotknutá naša mužská
ješitnosť, ctižiadosť, samovláda...
Problém riešime razantne, bez ohľadu na objektívne dobro sledujúc iba vlastné subjektívne  „dobro“. A čo
to prináša? Nepokoj a chaos!!! 
A Ty, Ježišu z kríža, na ktorý sme Ťa zavesili, v láske prosíš aj za nás: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo
robia“. (Lk 23,34)
Rozjímanie
Pane, daj, aby som nehľadal len vlastné pohodlie, ale stále kráčal v Tvojich šľapajách. Daj mi silu,
aby som v tých najnepríjemnejších chvíľach vedel prosiť aj za tých, ktorí mi ju spôsobujú.
V. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.
  P i e s e ň
 

Trináste zastavenie

Pána Ježiša skladajú z kríža

V. Klaniame sa Ti Kriste, a dobrorečíme Ti. 
R. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby
nezostali na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok.
Rozjímanie
Otcovia, muži! Boh nás obdaroval darom rozumu. Rozum bez Božieho pohľadu na vec, t.j. bez múdrosti,
je prázdne rozumkovanie. A vtedy náš rozum je nám príťažou, lebo neuvidíme podstatu vecí, ale skôr
naopak.
Tak sa stávajú naše skutky nerozumné. Skladáme Ježiša z kríža, aby nám nezavadzal, keď budeme
sláviť sviatky vyslobodenia. A tak symboly uctievame a podstatu nevidíme. 
Ježišu, prosíme Ťa, daj nám vidieť podstatu v symboloch.
V. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.  
  P i e s e ň
 

Štrnáste zastavenie

Pána Ježiša pochovávajú

V. Klaniame sa Ti Kriste, a dobrorečíme Ti. 
R. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
My, otcovia, vyvíjame veľké úsilie, aby sme Boží hlas v sebe samých zahlušili. Toho živého Boha
dávame do hrobu. Či tam patrí!? Veď boli tu už snahy dať ho do hrobu a vraj navždy. A neuspeli.
Rozjímanie
Pane, daj nám, mužom, otcom, silu, aby sme do hrobu zabudnutia nevkladali Teba, ale svoje
slabosti: alkohol, neveru, hrubé slová,... .
V. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS