Farnosť Stará Bystrica
Dary dávajte biednym s citom. Keď chceš pomôcť chudobnému,
pomôž mu najprv ako človeku, potom ako chudobnému.
Matka Tereza

Spoveď

Celá účinnosť pokánia je v tom, že nám navracia Božiu milosť a spája nás s Bohom v dokonalom priateľstve. Cieľom a účinkom tejto sviatosti je teda zmierenie s Bohom. U tých, čo prijímajú sviatosť pokánia so skrúšeným srdcom a s nábožnosťou, zvyčajne zavládne pokoj a spokojnosť svedomia spolu so silnou duchovnou útechou. Sviatosť zmierenia s Bohom spôsobuje totiž pravé duchovné vzkriesenie, prinavracia dôstojnosť a dobrá života Božích detí, z ktorých najvzácnejším je priateľstvo s Bohom. (KKC, č. 1468)

 

Spytovanie svedomia podľa Desatora:

I. prikázanie

"Ja som Pán, tvoj Boh: Nebudeš mať iných bohov okrem mňa." - pýcha a arogancia, odmietanie veriť čo Boh zjavil, zúfalstvo, ľahostajnosť voči Bohu, nenávisť voči Bohu, uctievanie iných "bohov" - modloslužba, povery, dôvera v horoskop, veštenie a mágia, okultizmus, ateizmus, pokúšanie Boha, užitie drog

Cesta zmeny: Úcta k Bohu, milovanie Boha, nezávislosť na materiálnych majetkoch, atď.

II. prikázanie

"Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo." - rúhanie, preklínanie, zneužitie Božieho mena (Pán, Ježiš, Boh), krivá prísaha

Cesta zmeny: Vždy hovoriť čisto, neprisahať, dobre hovoriť o Bohu a svätých veciach

III. prikázanie

"Spomeň si na Pánov deň, aby si ho zasvätil." - vynechanie omše v nedeľu a v prikázaný sviatok, zbytočná práca v nedeľu, ktorá ruší potrebný odpočinok

Cesta zmeny: Ísť na sv. omšu v nedeľu, modliť sa za chorých, stráviť čas s rodinou a relaxovať, navštíviť chorých, prijať Eucharistiu v milosti a s vierou, modlitba a vďakyvzdanie Bohu.

IV. prikázanie

"Cti svojho otca a svoju matku."- neprejavovanie lásky voči rodičom, ublíženie na cti rodičom a predstaveným, neposlušnosť detí vo vážnej veci, odoprenie starostlivosti o starých a bezvládnych rodičov

Cesta zmeny: Rešpektovanie rodičov, počúvať ich.

V. prikázanie

"Nezabiješ!" - nenávisť a zlosť, vražda, potrat, eutanázia, ťažké ublíženie na zdraví, ohrozenie vlastného života bez vážneho dôvodu (napr. riskantnou jazdou), sterilizácia, opilstvo, požitie omamných nápojov a drog, pokus o samovraždu

Cesta zmeny: Rešpektovanie života od jeho vzniku po prirodzený koniec, nepomstiť sa alebo nenávidieť, odpustiť druhým.

VI. prikázanie

"Nescudzoložíš!" - Masturbácia, pornografia, predmanželský sex, smilstvo, antikoncepcia, homosexualita, nečisté myšlienky - predstavy - žiadosti - dotyky, náruživé bozkávanie sa slobodných ľudí, nemravné - dráždivé reči (vtipy)

Cesta zmeny: Čistota a zdržanlivosť, vyhýbanie sa zdrojom, ktoré by mohli viesť k pokúšaniam o nečistote.

VII. prikázanie

"Nepokradneš!" - kradnutie, daňový podvod, vandalizmus, neposkytnutie pomoci núdznym

Cesta zmeny: Uchovaj len čo je tvoje + "Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne" (Lk 3:11).

VIII. prikázanie

"Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!" - klamstvo, krivá prísaha, ohováranie, osočovanie, prezradenie zvereného alebo úradného tajomstva

Cesta zmeny: Hovoriť pravdu a neohovárať resp. neničiť česť blížneho. Dobre hovoriť o druhých a hľadať dobro v každom človeku.

IX. prikázanie

"Nebudeš túžiť po manželke svojho blížneho!" -  telesná žiadostivosť, žiarlivosť (porovnaj 6. prikázanie)

Cesta zmeny: Prostredníctvom čnosti a daru čistoty, čistého úmyslu, čistého pohľadu a modlitby.

X. prikázanie 

"Nebudeš žiadostivo túžiť po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu!" - nenásytnosť, závisť, radosť z neúspechu druhých, záľuba v bohatstve.

Cesta zmeny: Radosťou z toho, čo majú druhý a vďačnosťou Bohu za dary, ktoré dáva nám.


 

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS