Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Svätenie nedele a sviatkov

Platné predpisy o sviatočných dňoch

 

I.  Sviatočné dni podľa Kódexu kánonického práva (CIC):

 • Kán. 1246 – § 1.  Nedeľa, keď sa podľa apoštolskej tradície slávi veľkonočné tajomstvo, sa má v celej Cirkvi zachovávať ako prvotný prikázaný sviatok.
  Takisto sa majú zachovávať dni Narodenia nášho Pána Ježiša Krista, Zjavenia, Nanebovstúpenia a Najsvätejšieho Kristovho
  Tela a Krvi, svätej Bohorodičky Márie, jej Nepoškvrneného počatia a
  Nanebovzatia, svätého Jozefa, svätých apoštolov Petra a Pavla a napokon Všetkých svätých.

  § 2. Niektoré z prikázaných sviatkov môže Konferencia biskupov po predchádzajúcom schválení Apoštolským stolcom zrušiť alebo preložiť na nedeľu
  .
   
 • Kán. 1247 –  V nedeľu a v iné prikázané sviatky sú veriaci povinní zúčastniť sa na omši;
  okrem toho sa majú zdržiavať takých prác a činností, ktoré prekážajú vo vzdávaní kultu Bohu, v radosti vlastnej Pánovmu dňu, alebo potrebnému duševnému a telesnému oddychu.
   
 • Kán. 1248 – § 1.  Prikázaniu zúčastniť sa na omši zadosťučiní, kto je prítomný na omši, kdekoľvek sa slávi v katolíckom obrade buď v sám sviatočný deň alebo večer predchádzajúceho dňa.

  §
  2.  Ak chýba vysvätený služobník alebo ak z iného vážneho dôvodu účasť na eucharistickom slávení nie je možná, veľmi sa odporúča, aby sa veriaci zúčastnili na liturgii slova, ak sa nejaká slávi vo farskom kostole alebo na inom posvätnom mieste podľa predpisov diecézneho biskupa, alebo aby venovali primeraný čas modlitbe osobne alebo v rodine, alebo v skupinách rodín, ak je to vhodné.

 

II.  Prikázané sviatky na Slovensku (podľa kán. 1246 § 2 CIC):

 

 1. Panny Márie Bohorodičky – 1. januára
 2. Zjavenie Pána – 6. januára
 3. Nanebovstúpenie Pána – štvrtok po 6. veľkonočnej nedeli (pohyblivý)
 4. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – štvrtok po Nedeli Najsvätejšej Trojice (pohyblivý)
 5. Sv. Petra a Pavla, apoštolov – 29. júna
 6. Nanebovzatie Panny Márie – 15. augusta
 7. Všetkých svätých – 1. novembra
 8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. decembra
 9. Narodenie Pána – 25. decembra

 

Pozn. 1:  Tretie Božie prikázanie znie:  Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

Pozn. 2:  Prvé cirkevné prikázanie znie:  V nedeľu a prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.

Pozn. 3:  Farár môže z oprávneného dôvodu a podľa predpisov diecézneho biskupa v jednotlivých prípadoch udeliť dišpenz od záväzku zachovávať sviatok, alebo ho zameniť za iné nábožné skutky (kán. 1245 CIC).

Pozn. 4:  O svätení sviatočných dní hovorí Katechizmus Katolíckej cirkvi v článkoch 2168–2195.

 

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS