Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Sväté misie

 


 

  • Čo sú misie

Misie sú istým spôsobom duchovnými cvičeniami. Nekonajú sa v uzatvorenej spoločnosti, v uzatvorenom dome, ale prebiehajú vo farnostiach. Kánon 770 Kódexu kánonického práva nám o nich hovorí: "Farári majú podľa predpisov diecézneho biskupa v istých obdobiach usporiadať kázne, ktoré sa nazývajú duchovnými cvičeniami a svätými misiami, alebo iné formy kázní, primerané potrebám."

Andrej Radlinský píše: Každý kresťan katolík nemôže sa pre svoje hmotné a rodinné pomery vzdialiť, aby s utiahol na duchovné cvičenia na niekoľko dní. No ani tak neprestáva povinnosť jeho duchovného zdokonalenia. To, čo prinesú do duše jednotlivcov exercície, majú priniesť do duše celej farnosti miestne misie...

 


 

  • Dejiny misií

Kristus Pán zveril kľúče od večného spasenia apoštolom a ich nástupcom, biskupom a kňazom ako rozdávačom Božích tajomstiev. On sám však dopodrobna neustanovil, kedy a ako majú rozdávať tieto Božie tajomstvá, t. j. kedy a ako vyučovať svätej viere a vysluhovať sviatosti. Odkázal ich len na riadenie Ducha Svätého, Ducha múdrosti a rady, o ktorom im sľúbil, že ostane s nimi a s Cirkvou až do skončenia sveta. Vo Svätom písme (Sk 2,42) čítame, že veriaci „zotrvávali v apoštolskom učení, v účastenstve na lámaní chleba a v modlitbách". Čas a spôsob bohoslužieb a hlásania Božieho slova menil sa podľa rozličných potrieb.

Keď vznikol nejaký protirečivý, viere nebezpečný blud, Kristovi služobníci sa chopili duchovného meča, kázní. V taký čas sa neuspokojili s riadnym kázaním, ale tým častejšie a horlivejšie kázali a vyučovali ľud, čím bol blud nebezpečnejší a čím väčšmi ľuďom vŕtal v hlave. Keď apoštolskí mužovia zbadali, že klesajú dobré mravy a veriaci sa akosi odchyľujú od horlivosti kresťanskej náuky, v mimoriadnych kázňach prosili, hrozili i karhali. Keď Kristovým prívržencom hrozilo prenasledovanie alebo ich trápil mor, veriaci pod dojmom kázní častejšie a horlivejše prichádzali po posilnenie k stolu Pána. Nikto nemôže tvrdiť, že by v Cirkvi nebolo bývalo takých pobožností, ako sú teraz misie. Áno, misie vždy boli a v každom čase nachádzame misionárov, t. j. kňazov, čo viedli mimoriadne pobožnosti, spojené s kázňami. Spomeňme svätého Ignáca mučeníka, biskupa v Antiochii (67 - 107). Cisár Traján ho odsúdil na smrť. Odviedli ho do Ríma na smrť. Všade, kadiaľ šiel, povzbudzoval veriacich, aby sa chránili kacírov a verne sa pridŕžali apoštolského podania viery. - Svätý Atanáz (326 - 373), biskup v Alexandrii, najjasnejšia hviezda východnej Cirkvi, nepremožiteľný obranca katolíckeho učenia proti bludu, pred ktorým chránil veriacich ustavičným vyučovaním, veľa písal o pravom učení v listoch severoafrickým biskupom. - Svätý Augustín (395 - 430), biskup v Hippo, vidiac, že nemožno zdolať blud donatistov obyčajnými prostriedkami, častejšie vykladal kresťanské učenie a veriacich často povzbudil, aby rozdvojených bratov láskou a prívetivosťou priviedli späť do Cirkvi. - Svätý Bernard z Clairvaux, najslávnejší cirkevný učiteľ 12. storočia, duša kňazského stavu, radca kniežat radosť národov, viac ráz bol nútený opustiť kláštorné múry a cestovať na rozličné miesta na spôsob dnešných misií. Všade tak vznešene a účinne kázal, že ho volali učiteľom medoústym. Svojimi kázňami ako ostrým mečom šťastlivo vysekal tŕnie a bodľač neprávosti spomedzi národov, utíšil nenávisť medzi kniežatami, zmiernil ctižiadosť medzi duchovnými, zarazil samopašnosť života všeobecného ľudu a vôbec sa postavil proti všetkému, čo špatilo Pánovu roľu.

Keď v 13. storočí mravy národov upadali a pri nových kacírstvach ochabovala horlivosť vo viere, proti čomu sa nevládali dostatočne postaviť predošlé slávne rehole cistercitov, premonštrátov a kartuziánov, Boh vzbudil dvoch vynikajúcich mužov, svätého Dominika a svätého Františka z Assisi, ktorí proti bludárstvu postavili náuku čistého kresťanského učenia a proti márnotratníctvu a požívačnosti pokornú chudobu. Títo svätí mužovia svojim reholiam, dominikánom a františkánom, zanechali akoby v testamente, aby sa ich členovia rozišli po svete a apoštolskú činnosť vyvíjali všade tam, kde by sa vzmáhali bludy alebo neprávosť ľudu. A skutočne, neprestajným hlásaním Božieho slova, dobrými príkladmi a modlitbami zvíťazili nad zlým svetom a premenili smutnú tvárnosť kresťanského sveta.
Pozri: www.dominikani.sk  www.frantiskani.sk   www.kapucini.sk

Ani v novoveku, keď Cirkev prežila ťažké časy trhania jednoty (vystúpenie Martina Luthera, Kalvína, Zwingliho, Henricha VIII.), Boh nenechal Cirkev bez schopných mužov: Boh vzbudil mužov misionárov, svätého Karola Boromejského, svätého Františka Saleského a svätého Ignáca z Loyoly.

Svätý Karol Boromejský, milánsky arcibiskup, sa snažil obrátiť veriacich zablúdených do kalvínstva. Konal im misie s pomocou význačnejších kňazov, z ktorých jeden každé ráno mal kázeň o článkoch viery na utvrdenie katolíkov a obrátenie kacírov. Po kázni slúžil arcibiskup svätú omšu a sám povedal mravoučnú kázeň. Popoludní zas iný kňaz vykladal katechizmus. Ostatní kňazi spovedali.

Podobnou horlivosťou vynikal svätý František Saleský. Tento svätý muž chodieval do mnohých miest a dedín vo Švajčiarsku, konal misie a spasiteľným učením nasycoval tých, ktorí boli najviac zanedbaní a zvedení do Kalvínovho bludu.

Na poli domácich misií najviac však môžeme ďakovať svätému Ignácovi z Loyoly, ktorý opustiac vojenský život založil reholu Spoločnosti Ježišovej, ktorého členovia sa oddali domácim misiám a ako dobre zriadený šík vojakov sa postavili na odpor všetkým nepriateľom kresťanstva. Bez bázne pred ťažkosťami a nebezpečenstvami ponáhľali sa do miest a dedín. Nestálych vo viere utvrdili. Poblúdených priviedli naspäť do lona Cirkvi. V hriechu a neprávostiach žijúcich odviedli od samopašného života. Nepriateľov pomerili a mnohé rozpadávajúce sa manželstvá a rodiny usporiadali... Najväčší apoštol misionár zo Spoločnosti Ježišovej bol svätý František Xaverský, ktorý obrátil tisíce Indov a Japoncov na katolícku vieru.
Pozri: jezuiti.sk

Keď dávny nepriateľ ľudského pokolenia, diabol, videl, že otcovia jezuiti postavili pevnú hrádzu jeho pustošeniu a veľa oklamaných a omámených duší priviedli späť do lona Cirkvi, začal napádať celé kresťansko-katolícke náboženstvo a všetok mravný cit v ľudských dušiach. Ale aj proti tomuto jeho podujatiu Boh vzbudil nového apoštola misionára svätého Vincenta de Paul, ktorý roku 1616 s veľkým úspechom konal misie roľníkom na panstve Gondi v ambianskom biskupstve (Francúzsko). Povzbudený výsledkom svojej činnosti založil spolok misijných svet­ských kňazov a podľa patróna svätého Lazára ich nazval lazaristami. Kongregácia lazaristov trvá až podnes a ich úlohou je chodiť po mestečkách a dedinách, horlivým hlásaním Božieho slova a starostlivým vysluhovaním sviatostí vytrhnúť ľudí z okovov hriechu a znovu zažať v ich srdciach svetlo viery. Lazaristi sa rozišli do Talianska, Poľska, Škótska, írska. Na Slovensku tiež začali činnosť založením apoštolskej školy v Banskej Bystrici. Spomedzi lazaristov vyšli najchýrnejší biskupi Bosuet a Fenelon.
Pozri: www.vincentini.sk

V 18. storočí sa zjavil na obzore katolíckeho života iný apoštol misionár v osobe svätého Alfonza Liguori, ktorý zvláštnym Božím riadením opustil životnú advokátsku dráhu. Roku 1726 sa stal kňazom, konával misie pre ľud v Neapole a jeho okolí (Taliansko). Keďže svojou činnosťou dosiahol značné zlepšenie mravov, roku 1732 založil Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa, nazvanú redemptoristi, aby svätými misiami prispel duchovnou pomocou a obrodou vidieckemu ľudu. Kongregáciu redemptoristov schválil Benedikt XIV. roku 1749. - Misijná činnosť redemptoristov sa na Slovensku začala roku 1912 v Rajci. Prvé misie tam konali otcovia redemptoristi z Moravy. Po roku 1918 si na Slovensku založili 3 kláštory.
Pozri: www.cssr.sk   www.redemptoristi.sk

Sľubný pokrok misií vo Francúzsku zastavila revolúcia roku 1790. Keď sa po skončení revolúcie náboženstvo mohlo znovu voľne hýbať, konali sa na všeobecné dožadovanie misie roku 1815 vo viacerých diecézach. - V Nemecku a v Rakúsku prekvitali misie za Márie Terézie. Rozličnými nepokojmi v 18. storočí boli na čas pretrhnuté, ale redemptoristi ich zase obnovili.

Prvé známejšie misie v novších časoch na Slovensku boli za ostrihomského kardinála arcibiskupa Jána Scitovského v Trnave roku 1850.

 


 

  • Užitočnosť misií

Niekedy sa môže i v krátkom čase medzi ľudom zakoreniť istá náboženská vlažnosť natoľko, že ju nemožno dostatočne v krátkom čase vykoreniť zvyčajnými prostriedkami pastierskeho úradu miestneho duchovného...

Horliví kňazi misionári vzbudzujú v ľude zvláštnu pozornosť; ich reči vyvolávajú väčší ohlas, skôr preniknú k srdciam, priťahujú ich do služby Kristovi a ľahko pripravia obrátenie a znovuzrodenie i zatvrdnutých duší a tiež ľahšie povzbudia zbožné duše k väčšej horlivosti.

 


 

  • Ovocie misií

1. Tam, kde sa konajú domáce misie, zmiznú všelijaké predsudky, ktoré mnohí prechovávali voči Katolíckej cirkvi a rehoľníkom.

2. Láskavá, múdra a od všetkého zisku vzdialená horlivosť misionárov spôsobuje, že si začnú vážiť kňazský stav.

3. Na mnohých miestach znova ožije zadusený katolícky duch, lebo k svojmu duchovnému úžitku sa obrátili ženy viac naklonené k zbožnosti, ale aj tvrdí muži, vojaci atď.

4. S prinavrátením ducha nábožnosti po misiách sa zakladajú rozličné náboženské spolky, mnohí tak medzi mužskou, ako aj ženskou mládežou dostávajú milosť povolania do kňazského a rehoľného stavu.

5. Skazení a v neprávostiach žijúci kresťania, ktorí viac rokov sv. spoveď zanedbávali a polepšenie im ani len na um neprišlo, na misiách sa prebudili zo svojho duševného smrtného spánku, zmierili sa s Bohom a začali žiť riadnym kresťanským životom.

6. Tí, čo žili v nepriateľstve, dojatí večnými pravdami sa zmierili; neverní a nesvorní manželia začínajú svorne a pokojne nažívať pre blaho Cirkvi a šťastie vlasti.

7. Nejeden inoverec, ktorý len zo zvedavosti prišiel na misie, mocou Božej milosti zavrhol svoj náboženský blud a navrátil sa do lona svätej Cirkvi.

 


 

  • Misijný kríž

Všade, kde sa konajú prvé misie, postaví sa pri kostole veľký drevený kríž, na ktorom býva vyrytý rok, v ktorom boli misie.

(Pozri: Misijný kríž pri kostole v Starej Bystrici)

 


 

Zdroj: Nábožné výlevy, SSV 2009, s. 1921 n.

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS