Farnosť Stará Bystrica
Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme ? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme ?
Pavol VI.

Otázky pre birmovancov

Zverejňujem otázky pre birmovancov, vytlačte si ich a s porozumením čítajte. Vedomosti si preveríme aj na birmovaneckej náuke. 

1. Vymenuj šesť hlavných právd našej viery

1. Boh je len jeden.

2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.

3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.

4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.

5. Duša človeka je nesmrteľná.

6. Božia milosť je na spásu potrebná.

 

2. Vyznaj svoju vieru podľa apoštolského vyznania viery

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme,

i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána,

ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny,

trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.

Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych,

vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.

Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého,

v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých,

v odpustenie hriechov,

vo vzkriesenie tela

a v život večný. Amen.

 

3. Odkiaľ poznáme zjavené Božie pravdy?

Zjavené Božie pravdy poznáme zo Svätého písma a z tradície Cirkvi.

 

4. Kto tvorí najsvätejšiu Trojicu?

Boh Otec – Stvoriteľ

Boh Syn – Vykupiteľ

Boh Duch Svätý – Posvätiteľ

 

6. Aké sú následky dedičného hriechu?

• následky na tele: podliehame slabostiam, chorobám, smrti

• následky na duši: vôľa sa oslabila, rozum sa zatemnil, a sme náchylní na zlo

 

7. Kto bezprostredne pripravoval ľudí na príchod Krista?

Ľudí na príchod Krista bezprostredne pripravoval svätý Ján Krstiteľ – Pánov predchodca.

 

8. Kto je Ježiš Kristus?

Ježiš Kristus je druhá Božská osoba, Boží Syn, ktorý sa stal človekom, aby nás vykúpil.

 

9. Čo pre nás znamená Kristova smrť na kríži?

Kristova smrť na kríži je obeta za naše hriechy.

 

10. Ako je Kristus prítomný medzi nami teraz?

Kristus je medzi nami prítomný:

• v Eucharistii a ostatných sviatostiach

• v Božom slove

• v každom blížnom

 

11. Kto je Duch Svätý?

Duch Svätý je tretia Božská osoba

 

13. Čo je Cirkev?

Cirkev je spoločenstvo pokrstených ľudí, čo veria, dúfajú a milujú Boha a sú zjednotení so Svätým Otcom.

 

12. Kto je Svätý Otec – pápež, meno?

Svätý Otec – pápež je nástupca sv. Petra apoštola, rímsky biskup, zástupca Krista na zemi a viditeľná hlava Cirkvi. V súčasnosti František

 

13. Kto sú biskupi, v ktorej diecéze žiješ a ako sa volá jej biskup?

Biskupi sú nástupcami apoštolov – otcami a pastiermi Božieho ľudu (v diecéze). Žijem v Žilinskej diecéze a môj biskup sa volá Tomáš Gális.

14. Akú štruktúru má Cirkev?

Cirkev sa člení na diecézy (biskupstvá), ktoré spravujú jednotliví biskupi a diecézy sa členia na farnosti, ktoré spravujú kňazi.

 

15. Kto sú rehoľníci?

Rehoľníci sú muži a ženy, ktorí svoj život zasvätili Kristovi sľubmi čistoty, poslušnosti a chudoby. (Často je zasvätenie navonok vyjadrené zvláštnym odevom)

 

16. Čo je ekumenické hnutie?

Ekumenické hnutie je úsilie Cirkvi o zjednotenie všetkých kresťanov.

 

17. Kto priniesol vieru na územie Slovenska?

Vieru na územie Slovenska priniesli svätí solúnski bratia Cyril a Metod.

 

18. Kto sú to svätí?

Sú to naši priatelia, ktorí za nás prosia v nebi a ktorých život je pre nás vzorom k nasledovaniu.

1. tí, ktorých pápež verejne vyhlásil za svätých

2. všetci tí, ktorí sú v nebi

 

19. Prečo Boh uchránil Pannu Máriu od poškvrny dedičného hriechu?

Lebo sa mala stať matkou Vykupiteľa.

 

20. Ako si na Slovensku uctievame Pannu Máriu?

Na Slovensku si uctievame Pannu Máriu ako Sedembolestnú Matku a patrónku národa.

 

21. Čo je to nebo, peklo, očistec?

- Nebo je stav duše, ktorá žije s Bohom, je očistená od hriechu a zahrnutá blaženosťou, ktorú nemožno vyjadriť.

- Peklo je stav (trýzeň) duše, ktorá vedome a navždy odmietla Boha.

- Očistec je dočasný stav duše, ktorá je spaľovaná túžbou po Bohu, ale zatiaľ ho pre svoju nepripravenosť a hriech nemôže vidieť.

 

22. Vymenuj sedem sviatostí

• Krst

• Birmovanie

• Sviatosť oltárna

• Sviatosť zmierenia

• Pomazanie chorých

• Sviatosť posvätného stavu

• Manželstvo

 

23. Čo sú to sviatosti?

Viditeľné znaky Božej milosti, ktoré ustanovil Kristus.

 

24. Čo je krst a aké sú jeho účinky?

Krst je sviatosť znovuzrodenia z vody a Ducha Svätého. (Možno ho prijať len raz za život.)

• Človek sa stáva Božím dieťaťom.

• Vstupuje do Cirkvi – stáva sa jej členom a môže prijímať ostatné sviatosti.

• Zmývajú sa mu všetky hriechy (i dedičný).

 

25. Kto sú to kresťania?

Tí, ktorí prijali krst a veria

• v jedného Boha, ktorý je v troch osobách

• v Ježiša Krista, ktorý je Boh a stal sa človekom

• a usilujú sa žiť podľa svojej viery.

 

26. Kedy a kde apoštoli prvý krát prijali Ducha Svätého? Aké boli účinky zoslania Ducha Svätého na apoštolov?

Na Turíce, 50 deň po zmŕtvychvstaní – v Jeruzaleme.

Apoštoli, dovtedy ustráchaní, po naplnení Duchom Svätým bez strachu vyšli do ulíc, všade svedčili o Ježišovi Kristovi, konali zázraky a na ich slová množstvo ľudí prijalo krst.

 

27. Čo je to birmovanie?

Je to sviatosť kresťanskej dospelosti , v ktorej nás Duch Svätý napĺňa svojou silou a darmi.

 

 

28. Vymenuj sedem darov Ducha Svätého

• dar múdrosti

• dar rozumu

• dar rady

• dar sily

• dar poznania

• dar nábožnosti

• dar bázne voči Bohu

 

29. Kto vysluhuje sviatosť birmovania?

Biskup, alebo ním poverený kňaz.

 

30. Ako vysluhuje biskup sviatosť birmovania?

Vkladaním rúk, pomazaním krizmou na čele a slovami:

• [meno], prijmi znak daru Ducha Svätého.

• Birmovanec odpovedá: Amen.

• Biskup: Pokoj s tebou.

• Birmovanec: I s duchom tvojím.

 

31. Čo je to krizma?

Je to olivový olej zmiešaný s balzamom, posvätený biskupom na zelený štvrtok.

 

32. Koľkokrát možno v živote prijať sviatosť birmovania?

Iba jeden krát, pretože táto sviatosť zanecháva v nás nezmazateľný znak.

 

33. V čom spočíva príprava na sviatosť birmovania?

• Mať predsavzatie žiť po celý život ako dobrý kresťan a svedčiť o svojej viere slovom i životom.

• Nadobudnutie potrebných vedomostí.

• Svätá spoveď a sv. prijímanie – robí ma schopným prijať Božie dary.

• Modlitba – prosím o dary Ducha Svätého.

 

34. Čo máme robiť po prijatí sviatosti birmovania?

1. Zachovávať prikázania.

2. Denne sa modliť.

3. Pravidelne pristupovať ku sviatostiam.

4. V nedeľu a v prikázané sviatky byť prítomný na celej sv. omši.

5. Svedčiť o svojej viere slovom i životom pred tými, s ktorými sa stretám.

6. Zapájať sa do života spoločenstva veriacich vo farnosti, čítať Sväté písmo.

 

35. Čo je to Eucharistia?

Eucharistia je živý Ježiš Kristus prítomný pod spôsobom chleba a vína.

 

36. Kedy Kristus ustanovil sviatosť Eucharistie?

Kristus ustanovil sviatosť Eucharistie pri Poslednej večeri.

 

37. Čo je to sv. omša?

Sprítomnenie Ježišovej obety na kríži, ktorú slávi spoločenstvo veriacich na čele s kňazom.

 

38. Z akých častí sa skladá svätá omša?

Z bohoslužby slova

Z bohoslužby obety -  obetovanie, premenenie, prijímanie

 

39. Kto môže prijímať Eucharistiu?

Veriaci katolík, ktorý ma čisté svedomie a zachoval eucharistický pôst.

 

40. Čo je to sviatosť zmierenia?

Sviatosť zmierenia je sviatosť, v ktorej nám Boh službou Cirkvi odpúšťa hriechy spáchané po krste, a v ktorej sa uskutočňuje náš návrat k nebeskému Otcovi a k bratom a sestrám, z poblúdenia hriechu.

 

41. Kedy a ako bola ustanovená sviatosť zmierenia?

V nedeľu po zmŕtvychvstaní povedal Ježiš apoštolom: „Prijmite Ducha Svätého! Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

 

 

 

42. Z ktorých častí pozostáva Sviatosť zmierenia?

• spytovanie svedomia

• ľútosť nad svojimi hriechmi (najdôležitejšia časť)

• silné predsavzatie nehrešiť

• vyznanie hriechov (kňazovi) – spoveď

• kajúci skutok (zadosťučinenie)

 

43. Kedy si máme vzbudiť ľútosť?

• každý večer pri spytovaní svedomia

• pred sv. spoveďou i pri nej

• pred sv. prijímaním

• kedykoľvek, keď cítim výčitky vo svedomí

 

44. Čo je pomazanie chorých a kedy ho možno prijať?

Pomazanie chorých je sviatosť, v ktorej Kristus posilňuje a uzdravuje chorého na tele i na duši.

Možno ho prijať aj viackrát v živote

• v prípade vážnej choroby

• počas tej istej choroby, ak sa stav zhorší

 

45. Čo je to sviatosť posvätného stavu (sviatosť kňazstva)?

Je to sviatosť, ktorou Pán Ježiš dáva kňazskú moc tým, ktorí majú pokračovať v jeho kňazskej službe.

 

46. Ako ustanovil Pán Ježiš sviatosť posvätného stavu (sviatosť kňazstva)?

Pán Ježiš ustanovil sviatosť posvätného stavu (sviatosť kňazstva), keď na Zelený štvrtok pri Poslednej večeri povedal apoštolom: „Toto robte na moju pamiatku.“

 

47. Čo je to sviatosť manželstva a čo je hlavným poslaním manželov?

Manželstvo uzatvorené pred tvárou Cirkvi (kňazom). Je to nerozlučiteľný zväzok muža a ženy, ktorí silou Kristovej milosti žijú vo vzájomnej láske a pre dobro svojej rodiny po celý svoj život.

• vzájomne sa obdarovávať láskou, byť pre druhého oporou, robiť ho šťastným

• sprostredkovať dar života deťom, zodpovedne ich vychovávať a viesť k Bohu

 

48. Čo Ježiš vyhlásil za najväčšie prikázanie?

On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“ (Mt 22,37 – 40)

 

49. Aké úlohy obsahuje prikázanie lásky?

Prikázanie lásky obsahuje tri úlohy: lásku k Bohu, lásku k blížnemu, lásku k sebe a správny vzťah k prírode.

 

50. Vymenuje desať Božích prikázaní:

1. Ja som Pán, Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.

2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.

3. Pamätaj, že máš sviatočné dni svätiť (Spomni, aby si deň sviatočný svätil).

4. Cti otca svojho i matku svoju.

5. Nezabiješ.

6. Nezosmilníš.

7. Nepokradneš.

8. Nepreriekneš krivé svedectvo (nebudeš krivo svedčiť) proti svojmu blížnemu.

9. Nepožiadaš manželku (nebudeš žiadostivo túžiť po manželke) svojho blížneho.

10. Nepožiadaš ani majetku svojho blížneho, ani ničoho, čo jeho je. (Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho).

 

51. Odkiaľ máme desať Božích prikázaní.

Desať Božích prikázaní nám dal Boh prostredníctvom Mojžiša na vrchu Sinaj.

 

52. Kto sa prehrešuje proti 1. Božiemu prikázaniu?

Ten, kto sa nestará o svoje náboženské vedomosti, zaprel vieru, vynecháva modlitbu, úmyselne pochybuje o Bohu, verí poverám, kto si zúfa, spácha svätokrádež, odpadne od viery, kto nemiluje (kto sa nesnaží milovať) Boha nadovšetko.

 

53. Kto zhrešil proti 2. Božiemu prikázaniu?

Ten, kto zbytočne, alebo neúctivo vyslovuje Božie meno (alebo mená svätých), kto preklína, falošne prisahá, alebo nedodrží sľub daný Bohu.

 

 

54. Ktoré dni máme svätiť ako sviatočné?

Nedeľu a prikázané sviatky.

 

55. Prečo je nedeľa naším hlavným sviatočným dňom?

Lebo pripomína stvorenie sveta a Cirkev v tento deň oslavuje Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.

 

56. Ako zachovávame tretie Božie prikázanie?

• účasťou na celej svätej omši

• oddychom, športom, výletmi

• návštevami príbuzných, priateľov, chorých, časom stráveným so svojimi najbližšími doma

• čítaním náboženskej literatúry, modlitbou

 

57. Čo je znesvätením nedele?

Znesvätením nedele je bezdôvodne vynechať svätú omšu a úmyselne pracovať pre zisk a zárobok.

 

58. Kto sa prehrešuje proti 4. Božiemu prikázaniu?

Ten, kto rodičov, starých rodičov, učiteľov, alebo akúkoľvek inú autoritu v dôležitých veciach nerešpektuje, neúctivo o nich rozpráva a neplní si svoje povinnosti voči nim.

 

59. Aké sú hriechy proti 5. Božiemu prikázaniu?

• škodiť svojmu telu – opiť sa, prejedať sa, užívať drogy, nedbať o zdravie svoje a iných, hazardné hry, príliš veľa času stráveného pri počítači a pod.

• škodiť svojej duši – zanedbávať modlitbu, byť v zlej spoločnosti, vyhľadávať príležitosti k hriechu

• ublížiť inému na tele – nenávisť, neovládať svoj hnev, bitky, byť zlomyseľný, úmyselné zranenie, nedodržiavať dopravné, alebo bezpečnostné predpisy

• ublížiť inému na duši – navádzať iného na hriech, dávať zlý príklad deťom

• trápiť a bezdôvodne zabíjať zvieratá

 

60. Kto sa prehrešuje proti 6. Božiemu prikázaniu?

Kto v myšlienkach, slovách a skutkoch zobúdza bez potreby sexuálnu silu. (zaoberať sa necudnými túžbami a predstavami, pozerať neslušné filmy, časopisy, obrázky, rozprávať neslušne, vulgárne, navádzať iných na hriech nečistoty, vyhľadávať pokušenie a príležitosti k hriechu, spáchať hriech nečistoty s iným, alebo sám so sebou)

 

61. Čo je porušenie manželskej čistoty?

Porušením manželskej čistoty je hriech manželskej nevery.

 

62. Čo je hriech krádeže?

Odcudziť majetok blížnemu alebo spoločnosti, alebo spôsobiť škodu na majetku.

 

63. Stačí krádež oľutovať, prípadne sa z nej vyspovedať?

Nakoľko je to možné, mám ukradnutú vec vrátiť a spôsobenú škodu nahradiť, ak to nie je možné, použiť takto získané prostriedky na nejaký dobrý úmysel t. j. nenechať si ju pre seba.

 

64. Čo je hriech ohovárania?

Hriech ohovárania je zbytočne rozširovať chyby o druhých ľuďoch (aj keď je to pravda).

 

65. Čo je hriech osočovania?

Hriech osočovania je vymýšľať chyby o druhých, zveličovať a rozširovať ich.

 

66. Vymenuj päť cirkevných prikázaní

1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na celej svätej omši.

2. Konať skutky kajúcnosti v prikázané dni pokánia.

3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a prijať Sviatosť oltárnu.

4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi (kňazom).

5. Podporovať cirkevné ustanovizne (kostol, farnosť, charita – pomoc materiálne slabším, pomoc chudobným

krajinám, podpora misijných diel ...)

 

67. Kto sa dopúšťa ťažkého hriechu?

Ťažkého hriechu sa dopúšťa ten, kto prestúpi Božie prikázanie

• vedome

• dobrovoľne

• vo vážnej veci

 

68. Vymenuj sedem hlavných hriechov

Pýcha, lakomstvo, smilstvo, závisť, obžerstvo (nemiernosť), hnev, lenivosť.

 

69. Čo je to svedomie?

Svedomie je úsudok rozumu, ktorý nám prikazuje robiť dobro a vyhýbať sa zlu.

 

70. Čo je pokušenie?

Pokušenie je nabádanie na zlé, keď nám diabol predstavuje zlo a hriech ako dobro. (Samotné pokušenie nie je ešte hriechom, až vtedy, keď sa ním začnem zaoberať a súhlasiť s ním.)

 

71. Čo je Sväté Písmo, aké má časti?

Sväté písmo je zbierka kníh Starého a Nového zákona, ktoré boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého.

 

72. Čo obsahuje Nový zákon?

1. štyri evanjeliá – o Ježišovom živote a učení – Matúš, Marek, Lukáš a Ján

2. Skutky apoštolov – o živote prvých kresťanov

3. listy apoštolov (Pavla, Jána, Petra, Jakuba a Júdu) – učenie apoštolov

4. Zjavenie Apoštola Jána

 

73. Kedy konáme počas roka veľký pôst?

Na Popolcovú stredu a na Veľký piatok (spočíva v bezmäsitom jedle, najesť sa iba raz do sýta...).

 

74. Čo si pripomíname každý piatok a ako?

Každý piatok si pripomíname, že Ježiš zomrel za nás, preto máme vykonať nejaký kajúci skutok. Napríklad:

• odoprieť si mäso, sladkosti, alebo zrieknuť sa pozerania televízie, diskotéky, alebo iných vecí, ktoré mám rád.

• vykonať skutok zbožnosti, ako: zúčastniť sa svätej omše, alebo pomodliť sa za niekoho (napr. ruženec), alebo prečítať si niečo zo Svätého písma.

• vykonať skutok lásky, ako: pomôcť niekomu, alebo navštíviť chorého, atď.

 

75. Čo je modlitba?

• modlitba je rozhovor s Bohom, v ktorom mu ďakujeme za Jeho dary, odprosujeme za naše hriechy, oslavujeme Ho za to, aký je a prekladáme mu naše prosby.

• modlitba je priestor, kde môžem v dôvere úplne otvoriť srdce Nebeskému Otcovi, ktorý najlepšie rozumie všetkému, čo práve prežívam, modlitba je prameňom sily radosti a pokoja.

 

76. Kedy sa máme modliť?

Aspoň ráno a večer by som si mal nájsť čas na chvíľu ticha pre stretnutie s Bohom (modlitbou môže byť každá myšlienka, každý skutok, všetko čo robíme z lásky k Bohu, a preto sa môžem modliť aj celý deň – žiť celý život v Božej prítomnosti).

 

77. Ako znie modlitba, ktorú nás naučil Ježiš?

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

 

78. Čo je to ruženec a aké má časti?

• Ruženec je modlitba, pri ktorej meditujeme nad dôležitými udalosťami v živote Ježiša a Panny Márie, pričom sa opakuje modlitba: „Zdravas Mária“.

• Ruženec je radostný, (ruženec) svetla, bolestný a slávnostný a každý z nich má 5 tajomstiev.

 

79. Ktoré obdobia v liturgickom roku poznáš a aké farby ho charakterizujú?

• adventné obdobie: fialová

• vianočné obdobie: biela

• pôstne obdobie: fialová

• veľkonočné obdobie: biela

• obdobie cez rok: zelená

 

80. Ktoré sú prikázané sviatky okrem nedieľ? (Vymenuj aspoň 2)

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – 1.1. (Nový rok)

Zjavenie Pána (Traja králi) – 6.1.

Nanebovstúpenie Pána – 40. deň od Veľkej noci

Slávnosť Kristovho tela a krvi – 11. deň od Turíc

Sv. Petra a Pavla, apoštolov – 29.6.

Nanebovzatie Panny Márie – 15.8.

Všetkých svätých – 1.11.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8.12.

Narodenie Pána – 25.12.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS