Farnosť Stará Bystrica
Nech každý, koho prijmete,
od vás odchádza lepší a šťastnejší.
Matka Tereza

Otázky na birmovku - skúška bude už 29.9.2012

Nevyhnutnou podmienkou pre prijatie sviatosti birmovania je poznanie základných právd našej viery. Základné pravdy viery sú tu formulované jednoduchou formou otázok a odpovedí.  Prosím všetkých birmovancov, aby sa svedomito pripravovali na vedomostnú skúšku pred prijatím sviatosti birmovania. Skúška sa uskutoční v sobotu 29.9.2012 v čase od 9.-12. hod.

Otázky na skúšku – birmovka 2012

Farnosť sv. Michala, archanjela Stará Bystrica

 

1. Vymenuj šesť hlavných právd

/Odpovede na tieto otázky nájdeš na prvých stranách tvojej modlitebnej knižky, alebo u animátora/

2. Aké je Hlavné prikázanie

3. Desatoro Božích prikázaní

4. Pätoro cirkevných prikázaní

5. Skutky telesného milosrdenstva

6. Skutky duchovného milosrdenstva

7. Základné pravdy Kristovho posolstva

8. Anjel Pána

9. Raduj sa, nebies kráľovná

10. Apoštolské vyznanie viery

11. Modlitba pred jedlom /ľubovoľný text/

12. Modlitba po jedle /ľubovoľný text/

13. Ľútosť /ako sa recituje pri sv. spovedi/

14. Ako sa volá terajší svätý otec?

15. Ako sa volá náš diecézny žilinský biskup? Ako sa volá náš generálny vikár?

16. Ako sa volá svätý patrón našej farnosti?

17. Ako sa volajú kňazi v našej farnosti? Ktorý katechéta ťa učí?

 

18. Ako obhájiš svoju vieru pred tými, ktorí tvrdia, že uznávajú len to, čo vidia vlastnými očami, prípadne že uznávajú len to, čo dokázala prírodná veda?

Odpoveď: Ale najdôležitejšie veci v živote sú predsa neviditeľné! /Napr. láska, pravda, a pod./ A aj prírodná veda sa často mýli a musí korigovať svoje tvrdenia, ba mnohokrát dospeje aj k úplne opačným tvrdeniam. Napriek tomu máme dobré dôvody dôverovať vlastným očiam, ako aj dôverovať serióznej prírodnej vede. A teda: keďže máme silné dôvody veriť Bohu a Ježišovi Kristovi, preto v neho veríme, aj keď ho nevidíme, a aj keď presahuje prírodovedecké poznanie.

19. Vysvetli vzťah medzi trojakým poznávaním: zmyslami, rozumom a vierou.

Odpoveď: Viera je jeden zo spôsobov poznávania.

1.Sú veci, ktoré poznávame tak, že ich vidíme očami. Svojim očiam dôverujeme, a tak môžeme poznať viditeľný svet. To je zmyslové poznávanie.

2. Sú zas veci, ktoré nevidíme, ale ich poznávame svojím rozumom /napr. matematika, vypočítanie veľkosti hviezd, počítače/. Dôverujeme teda svojmu rozumu, a tak môžeme poznávať vesmír. To je rozumové, teda racionálne poznávanie.

3.Sú však ešte iné skutočnosti, ktoré nemôžeme poznať očami ani rozumom /napr. prečo vznikol svet, prečo žijeme, kam to všetko speje, či to niekto riadi a pod./, ale len vierou.

Veríme, že je tu Niekto, kto tomu rozumie a je kompetentný dosvedčiť to /Ježiš Kristus/. Veríme mu a pomocou viery poznávame.

20. Čo znamená veriť v Boha?

Veriť v Boha znamená: - veriť, že je tu Niekto, kto rozumie všetkému v našom svete, čo sa deje vo vesmíre i v ľudskom srdci. Rozumie tomu preto, lebo je pôvodca všetkého. Veriť v Boha teda znamená veriť, že On jestvuje a všetko tvorí z lásky a pre lásku. Kto je teda Boh? Boh je tajomstvo nekonečnej múdrosti a lásky.

21. Prečo je Boh neviditeľný?

Lebo najdôležitejšie skutočnosti sú neviditeľné: lásku, rozum a pod. nemožno priamo vidieť, ale poznávame ich podľa ich prejavov. Preto je neviditeľný aj Ten, ktorý je Najväčší a Najdokonalejší – Boh – čistá múdrosť a čistá láska.

22. Odkiaľ vieme, že Boh jestvuje?

            1.Z ľudského rozumu: Logicky: Ja jestvujem, svet jestvuje. A všetko má svoju príčinu.

            2.Z prírody: Usporiadanosť v prírode a vo vesmíre. Kto dal všetko do pohybu? Mnohí najväčší vedci boli veriaci: Einstein, Newton, Pascal, Karl Gustav Jung atď.                                                                                                       3. Z Božieho zjavenia: Boh prehovoril cez niektorých ľudí v histórii ľudstva /Abrahám, Mojžiš, Jeremiáš.../. Ale hlavne prostredníctvom Ježiša Krista. Aj dnes ku nám hovorí cez Cirkev, Sväté Písmo, hlas svedomia.

23. Čo znamená že Boh stvoril svet?

Stvoriť znamená vytvoriť niečo z ničoho, bez akéhokoľvek materiálu, iba mocou Stvoriteľovej múdrosti a lásky.

24. Ako vysvetlíme námietku: Kto stvoril Boha?

Odpoveď: V našom svete všetko vzniká, preto musí mať nejakú príčinu. Riešenie je však v tom, že Boh nie je z tohto sveta, preto pre neho neplatí táto zákonitosť. Boh zákony vzniku a zániku ustanovil, a sám stojí nad nimi. Preto Boha nikto nestvoril, On je Prvý Hýbateľ, Alfa i Omega, Počiatok i Koniec, vždy bol, je a vždy bude. Poznámka: Vývojová teória evolúcie nemusí protirečiť viere!

25. Dokázala prírodná veda, že Boh nejestvuje?

Nie, pravá viera a seriózna veda si neodporujú, ale sa dopĺňajú.

26. Ako vysvetlíme, že Boh jestvuje v troch osobách?

Boh je len jeden. Ale v Bohu sú tri Božské Osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Je to tajomstvo Božej existencie. Boh je vo svojej podstate nevýslovná láska, ktorá zjednocuje. Tajomstvo Najsvätejšej Trojice nám pripomína, že aj my sme stvorení pre čistú lásku, ktorá nás má zjednocovať. Raz na vrchole dejín bude všetko zjednotené v láske.

27. Prečo Boh stvoril svet? Z akého dôvodu?

Z lásky. Boh stvoril svet z lásky a pre lásku, v ktorej môže každý človek nájsť plnosť šťastia. Boh nás z lásky stvoril, na cestu lásky nás neprestajne volá, aby nám dal podiel na svojej večnej láske. V tom je česť a sláva Božia.

28. Ako bol stvorený človek?

Boh stvoril telo človeka zo zeme /možno aj dlhodobým vývojom/ a vdýchol do neho dych života /v prenesenom zmysle slova, ducha – rozum a slobodnú vôľu/. Človek je svojím duchom podobný Bohu, preto hovoríme, že je stvorený na Boží obraz.

Boh stvoril zem ako krásnu neporušenú prírodu, v ktorej žili prví ľudia ako v raji, lebo sa mali opravdivo radi a boli šťastní. Nepoznali, čo je sebectvo a zlo.

29. Kto sú anjeli? A kto sú zlí duchovia?

Sú to čistí duchovia, majúci rozum a slobodnú vôľu. Niektorí sú poslovia Božej vôle ľuďom.

Niektorí z nich sa vzopreli Božej láske a tým sa od Boha oddelili. Stali sa z nich večne nešťastné bytosti, zožierané večnou nenávisťou. Sú to zlí duchovia.

30. Vysvetli, čo je to dedičný hriech?

Prví ľudia sa, - namiesto na cestu lásky, ktorú im ponúkol Boh, - dali na cestu sebectva a idú po nej celými dejinami. Preto už nežijú v krásnom svete ako v raji, ale v ťažkom svete sebectva. Do takéhoto stavu ľudstva sa rodí každý človek, preto tento prvý hriech našich prarodičov voláme dedičný hriech. Ale Boh hneď prvým ľuďom prisľúbil, že im pošle Vykupiteľa. Dedičný hriech sa zmýva krstom.

 

31. Kto je Ježiš Kristus?

Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý človek. V Ježišovi Kristovi sa nám Boh stáva celkom blízkym, je naším rodným bratom, ktorý žil na presne určenom mieste našej zeme a v presne vymedzenom úseku našich dejín.

Dôkazy, že Ježiš je skutočne Boh: historické, filozofické, teologické, zázraky, svedectvá apoštolov.

Ale najdôležitejší je dôkaz samotného života, ako nám to povedal sám Ježiš: Skúste len robiť a žiť tak, ako vám hovorím a celkom určite spoznáte, že je pravdivé všetko, čo som vám povedal. „Nik, kto nemiluje, nepozná Boha, a každý, kto miluje, pozná Boha, lebo Boh je láska.“ Takto teda veríme v Ježiša Krista, jediného Božieho Syna a nášho Pána.

32. Kto je Duch Svätý?

Duch Svätý je Tretia Božská Osoba, Posvätiteľ. Pôsobil pri stvorení sveta, pri vykúpení sveta a dodnes pôsobí v Cirkvi ako jej oživujúci Duch.

33. Čo je Cirkev?

Cirkev je organizované spoločenstvo kresťanov katolíkov. Cirkev pochádza od Ježiša Krista. Prvým pápežom bol sv. Peter, apoštol. Pápež, nástupca sv. Petra má dar zotrvania v pravej náuke /neomylnosť/. Ako hlavné rozoznávacie znamenie kresťanov Kristus označil lásku. Cirkev nie je uzavretá v čase a priestore, ale celou svojou podstatou je zameraná na večnosť a nekonečno. Cirkev delíme na putujúcu, trpiacu a oslávenú. Členovia Cirkvi si navzájom môžu pomáhať modlitbou atď.

 

34. Akými slovami sľúbil Ježiš Kristus apoštolovi Petrovi, že ho ustanoví za hlavu Cirkvi na zemi?

„Ty si Peter /Skala/, a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané aj v nebi. Čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj v nebi. /Mt 16, 18-19/

35. Čo znamená „verím v život večný“?

Viera vo večný život je vierou v naplnenie života v celej jeho pravde, kráse a šťastí. Tam, kde by sme bez viery očakávali len márnu smrť, tam viera dáva poznávať nový Boží život.

 

36. Čo je naplnením každého prikázania?

Naplnením každého prikázania je láska.

37. Vysvetli 1. Božie prikázanie.

Naším Bohom nemá byť počítač, televízia, facebook, posteľ, kamaráti. Boh upozorňuje ľudí, že sa klaňajú dielam svojich rúk. To isté robíme my, keď považujeme peniaze, slávu, zábavu, šport atď.za dôležitejšie ako Pána Boha, modlitbu, vzájomnú lásku.

38. Vysvetli 2. Božie prikázanie.

Keď nám Boh zakazuje nadarmo vyslovovať jeho meno, tak to nie preto, žeby si potrpel na svoj majestát, ale preto, že tým znevažujeme a urážame najväčšiu Lásku, a aj všetko krásne čo Boh stvoril, a aj sami seba.

39. Vysvetli 3. Božie prikázanie.

Boh vie, že nato, aby sme boli dobrými a spokojnými ľuďmi, potrebujeme čas pre seba a svoje posvätenie. V nedeľu a vo sviatok nemáme pracovať. Má patriť iba nám a Bohu. Máme sa tešiť na sv. omšu, ako na stretnutie s milujúcim Otcom. Nakoľko len môžeme, vyhnime sa práci v nedeľu, nedeľným nákupom a zúčastnime sa vždy na sv. omši.

40. Vysvetli 4. Božie prikázanie.

Boh vstupuje do rodiny raz ako Otec, raz ako Dieťa. Ak sa naučíme milovať členov vlastnej rodiny, neskôr dokážeme rozvíjať skutočnú lásku aj k iným ľuďom.

Lásku nesmieme chápať len ako niečo za niečo.

41. Vysvetli 5. Božie prikázanie.

Nezabiješ znamená: nesmieš nemilovať! Zakazuje nám nielen zabíjanie, bitie a ničenie, ale aj každé poškodenie života a zdravia a každé umenšovanie lásky.

42. Vysvetli 6. Božie prikázanie.

Boh dal ľudskému telu obdivuhodnú schopnosť spolupracovať s ním na dávaní života novému človeku. To je však dovolené len vtedy, keď sú vytvorené dobré podmienky nielen pre narodenie, ale aj pre výchovu dieťaťa, teda v riadnom, Bohom požehnanom manželstve. Zneužívať túto energiu tela bez lásky a zodpovednosti je hriech smilstva.

43. Vysvetli 7. Božie prikázanie.

Aj toto prikázanie je prikázaním lásky. Keď sa ľudia nemilujú, vždy si nájdu nejaký spôsob, ako niekoho beztrestne poškodiť na majetku. Lakomstvo ešte nikoho neurobilo šťastným. Zatiaľ čo dobrým ľuďom obyčajne nič nechýba.

44. Vysvetli 8. Božie prikázanie.

Toto prikázanie chráni naše vzájomné vzťahy. Čím viac máme možností klamať, tým viac sa musíme snažiť hovoriť pravdu.

45. Vysvetli 9. a 10. Božie prikázanie.

V týchto prikázaniach ide o vnútorný postoj človeka – jeho túžby a myšlienky. Ježišovi ide o to, aby sa človek stal dobrým vnútorne, vo svete svojich myšlienok a túžob.

46. Čo je hriech?

Hriech je vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božieho alebo cirkevného prikázania. Hriech je zradou Božej lásky a najväčšia prekážka plného života. Hriech je vlastne hlúposť a neláska.

47. Čo je ťažký hriech?

Ťažký hriech je celkom vedomé a celkom dobrovoľné prestúpenie prikázania vo vážnej veci.

48. Čo je ľahký hriech?

Ľahký hriech: nie celkom vedomé alebo nie celkom dobrovoľné prestúpenie prikázania v menej vážnej veci.

 

 

49. Ako sa máme pripraviť na svätú spoveď?

Spytovať si svedomie /napríklad podľa otázok v modlitebnej knižke/, zmieriť sa s hnevníkmi, modliť sa.

50. Ako obhájiš Cirkev, do ktorej patríš, pred tými, ktorí ju ohovárajú?

Cirkev má svätého zakladateľa – Ježiša Krista a mnoho svätých ľudí v každej dobe, aj v našej. Cirkev má aj chyby, lebo do nej patríme my ľudia, ktorí máme svoje chyby. Cirkev sa zastáva pravdy a dobra, slabých a chudobných. Je naša Matka. Najlepšie pomôžeme Cirkvi tak, že budeme sami dobre a sväto žiť.

51. Ako sa máme pripraviť na manželstvo vzdialenou prípravou?

Máme sa zdokonaľovať v opravdivej nesebeckej láske, v sebaovládaní, v boji proti hriechu. Máme sa zúčastňovať na nedeľných sv. omšiach a pravidelne sa modlievať. Máme vyhľadávať dobré priateľstvá a spoločenstvá.

52. Kedy treba prihlásiť sobáš na farskom úrade?

Najmenej tri mesiace pred jeho plánovaným dátumom v úradných hodinách, obaja snúbenci. Snúbenci nesmú spolu žiť pred sobášom, lebo by sa dopúšťali ťažkého hriechu. Žili by v stave hriechu. Užívať manželstvo možno až po riadnom zosobášení.  Nezosobášení, ktorí spolu žijú manželským spôsobom, spôsobujú ťažkú ujmu na duši sebe samým aj svojím deťom.

53. Ako treba prihlásiť krst dieťaťa?

Prihlasuje jeden z rodičov čím skôr po narodení dieťaťa. Prinesie rodný list dieťaťa.

54. Ako vysvetlíme problém homosexuality?

Neodsudzujeme takýchto ľudí, ale neschvaľujeme také správanie, lebo prestupuje Božie prikázania. Nedáme sa pomýliť dezinformáciami, šírenými niektorými médiami. Dôležité je, čo o tom hovorí Boh.

55. Ako sa postaráme o starých a nevládnych ľudí po duchovnej stránke?

Zavoláme k nim kňaza, aby mohli prijať sviatosti vždy pred Vianocami a pred Veľkou nocou.

56. Aké dôkazy potvrdzujú to, čo Ježiš Kristus povedal?

/odpovede nasledujúce otázky si zoštylizuj sám podľa náuk, na ktoré si chodil. Pomôže ti aj stránka www.katechizmus.sk/

57. Prečo a ako sa mám modliť?

58. Ako môžem byť naplnený Duchom Svätým?

59. Ako nás diabol klame?

60. Vymenuj sedem sviatostí!

61. Aký má byť náš vzťah k iným náboženstvám?

Vážime si, čo je v nich dobré. Ale zostávame verní svojmu náboženstvu, pretože nie je nič lepšie ako Ježiš Kristus, skutočný Spasiteľ sveta, ktorého nám poslal Boh Otec.

62. Prečo sa nesmie žiť spolu pred manželstvom?

Pretože je to ťažký hriech proti 6. prikázaniu, narušuje to skutočnú lásku a má zlý vplyv na vzťah a výchovu detí. Obdobie pred svadbou má byť využité na dozrievanie lásky a cvičenie sa v sebaovládaní, čo bude veľmi potrebné pre spoločný život.

63. Čo je najväčším omylom moderného človeka?

Že si mýli lásku so sebectvom. Sebectvo – myslí len na seba, na svoje výhody a pocity. Láska – myslí na druhého, na jeho výhody, pocity a nečaká odmenu. Kristus nám dal príklad na kríži – ako treba rozumieť lásku. Takáto láska nakoniec zvíťazí, tak ako aj Kristus nakoniec vstal zmŕtvych.

64. Kde nájdem aktuálne informácie o Cirkvi a farnosti?

Na stránkach: tkkbs.sk, vatican.va, radiovaticana.org, dcza.sk, farnostknm.sk, cvcjakub.sk. /Stránky si pozri a v prípade potreby v budúcnosti na nich hľadaj odpovede na otázky, ktoré prinesie život/

65. Kde mám hľadať pomoc v prípade životných ťažkostí, sklamania v rodine, v manželstve alebo v láske, v ťažkej chorobe, neúspechu, nezamestnanosti alebo osamelosti?

Vo farnosti a v kostole.  Treba sa obrátiť na kňaza pri spovedi, alebo na fare. Kňaz prípadne odporučí ďalších odborníkov v oblasti zdravotníctva a psychológie. Farnosť pomáha sklamaným ľuďom tým, že im poskytuje širšiu rodinu bratov a sestier. V nej nájdu dobré rady aj pri hľadaní práce alebo charitnej služby. Farnosť poskytuje aj obnovy manželstiev a rodín a pomoc pri výchove detí. Farnosť je domovom pre seniorov a zomierajúcim odovzdáva nádej večného života.   

66. O čo prosí biskup s vystretými rukami v modlitbe pred udelením sviatosti birmovania?

O sedem darov Ducha Svätého pre birmovancov.

67. Čo je krizma? Olivový olej zmiešaný s balzamom, ktorý posvätil biskup v katedrále na zelený štvrtok.

68. Vymenuj sedem darov Ducha Svätého! /múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti, bázne pred Pánom/

69. Ako sa udeľuje sviatosť birmovania?

1. V rade pristupujem k biskupovi. Birmovný rodič ide za mnou.

2. Birmovný rodič položí pravú ruku na pravé plece birmovanca, stojac za ním.

3. Poviem nahlas svoje birmovné meno.

4. Biskup ma poznačí na čele krizmou a povie pritom: Birm.meno, prijmi znak daru Ducha Svätého.

5. Odpoviem: Amen.

6. Biskup mi povie: Pokoj s tebou.

7. Ja odpoviem: I s duchom tvojím.

8. Vezmem si malý obrázok, ktorý mi podajú, a vrátim sa na svoje miesto.

70. Môžeš čestne prehlásiť, že sa budeš usilovať po birmovke, už ako dospelý kresťan, každú nedeľu zúčastňovať sv. omše, denne sa modlievať, spovedávať sa z hriechov, usilovať sa zachovávať Božie prikázanie a usilovať sa byť múdrym a dobrým človekom?

71. Aké budú tvoje tri základy pre život po birmovke?

- 1. Každý deň sa pomodliť

- 2. Každú nedeľu byť na sv. omši

- 3. Pred každými sviatkami /Vianoce, Veľká noc a pod./ sa vyspovedať a prijať Eucharistiu

72. Uvedomuješ si veľkosť daru Ducha Svätého, ktorý ti bude pomáhať v tvojom živote, aby si bol šťastným človekom tu na svete i vo večnosti?

73. Ktorý citát zo sv. Písma ťa oslovuje a môže byť tvojím mottom do života? /nájdi si sám/

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS