Farnosť Stará Bystrica
Behajte, kričte, skáčte a radujte sa, len nehrešte.
sv. Filip Neri

Koronavírus - obmedzenia a informácie

 • Od 1. 10. 2020 platí všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
 • Od 15. októbra 2020 platia nové opatrenia. Z týchto pravidiel napríklad vyplýva, že na hromadných podujatiach (aj svätých omšiach) môže byť najviac 6 ľudí.
 • Od 24. októbra 2020 platí zákaz vychádzania. Je pozastavené verejné slávenie bohoslužieb.
  Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.
 • Úradné záležitosti na farskom úrade sa vybavujú len nevyhnutné (napr. pohreb), aj tie najskôr ohláste telefonicky. Iné záležitosti (potvrdenia, výpisy a pod.) sa nevybavujú. (Informovať sa je možné prostredníctvom telefónu alebo mailu.)

(Opatrenia platné v našej farnosti sú priebežne aktualizované vo vnútri tohto článku.)

==================================

 

K dišpenzu od fyzickej účasti na omši:

 • Veriaci, ktorí sú viac ohrození, ľudia vo vyššom veku, taktiež trpiaci chronickými ochoreniami, ľudia po operačných zákrokoch, ako aj tí, ktorí sa starajú o seniorov, atď., nech uprednostnia sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.
 • Dišpenz by pre nás nemal znamenať "voľnú nedeľu". Od povinnost svätiť sviatočný deň nás tento dišpenz neoslobodzuje. Mali by sme preto hľadať možnosti, ako zasvätiť sviatočný deň, hoci nemôžeme byť fyzicky prítomní na svätej omši.
 • Využime možnosť sledovania priameho prenosu svätej omše a tiež možnosť prijatia Eucharistie mimo slávenia omše.

 

Pravidlá pre pobyt v kostole a pri slávení svätej omše:  – počas zázazu vychádzania sú sväté omše slávené súkromne.

 • Počas slávenia svätej omše a iných slávení môže byť prítomných v kostole max. 6 osôb (vrátane kňaza a asistencie)!
 • Pri slávení krstu, sobáša alebo pohrebu môže byť počet účastníkov 1 osoba na 15 m2 (t. j. v našom farskom kostole cca 25 osôb).
 • Modlitba posvätného ruženca, korunky a iné pobožnosti, ktoré sa zvykli konať spoločne v kostole, sa v tomto čase konajú súkromne.
 • Pri hlavnom vchode do kostola je umiestnené upozornenie na platné opatrenia.
 • Na slávenie omše do kostola vchádzajú len prihlásené osoby.  – počas zázazu vychádzania sú sväté omše slávené súkromne.
 • Do kostola majú zakázaný vstup osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.
 • Vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka)!
 • Pri vstupe do kostola (vždy) si dezinfikujeme ruky.
  (V predsieni farského kostola je dezinfekcia na stene; môže sa použiť aj vlastný dezinfekčný prostriedok.)
 • Všetci účastníci bohoslužieb sú povinní dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky.
 • Dodržiavame odstup 2 metre od iných osôb (neplatí pre osoby z tej istej domácnosti).
 • V kostole je zabezpečené vetranie (oknami). Pravidelne sú dezinfikované kľučky a kontaktné plochy. 
 • Sväteničky zostávajú prázdne, nepoužívame požehnanú vodu pri vstupe ani pri východe z kostola.
 • Z lavíc boli odstránené všetky knižky, texty, ružence a ostatné súkromné (aj zabudnuté) veci.
  (Tieto predmety sú označené a uložené v sakristii; majitelia si ich môžu vypýtať a odniesť.)
 • Znak pokoja sa vynecháva (nepodávame si ruky; môžeme nahradiť úkonom hlavy).
 • Sväté prijímanie sa v tomto čase na základe dovolenia biskupskej konferencie podáva prednostne do rúk.
       •  Na chvíľu prijatia Eucharistie si zložíme rúško.
       •  Pristúpime ku kňazovi tak, že predložíme dlane položené na seba vo výške hrude.
       •  Kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň.
       •  Veriaci si pred kňazom druhou rukou vezme Eucharistiu z dlane a vloží do úst.
       •  Nasadíme si rúško a až potom odídeme na svoje miesto. Neodchádzame spred kňaza s Eucharistiou v ruke!
       •  Kto z vážneho zdravotného alebo iného dôvodu nemôže alebo nechce prijať Eucharistiu do rúk, nech prichádza na sväté prijímanie posledný.
 
 
 
 
 

Odkazy:

 

Podávanie svätého prijímania do rúk

K téme prijímania Eucharistie do rúk

V núdzi bez spovedníka si vzbuďme dokonalú ľútosť

Možnosť získania odpustkov

Vysvetlenie odpustkov a foriem spovede

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS