Farnosť Stará Bystrica
Ten, ktorý ťa stvoril, vie, čo má s tebou urobiť.
sv. Augustín

Koronavírus - obmedzenia a informácie

 • Od 6. 5. 2020 je na Slovensku obnovené slávenie verejných bohoslužieb.
 • Zatiaľ platia obmedzenia
 • Obmedzenia a informácie pre našu farnosť sú aktualizované vo vnútri tohto článku

 

 

 

Konkrétne opatrenia, platné v našej farnosti, budú priebežne aktualizované na tomto mieste.

 

 

Pravidlá pre pobyt v kostole a pri slávení  svätej omše:

 

 • Účasť na svätej omši je od 6. mája síce možná, avšak stále dobrovoľná! To sa týka aj nedieľ a sviatkov.
  Dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok platí až do úplného zrušenia obmedzení.
 • Naďalej pokračujú vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.
  Taktiež jedna z nedeľných omší v našej farnosti bude naďalej vysielaná naživo prostredníctvom internetu a obecného informačného kanála. 
 • Koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších. Preto veriacich vo vyššom veku prosíme a dôrazne žiadame, aby svoju prítomnosť na bohoslužbách ešte zvážili!
 • Jedna nedeľná bohoslužba je určená pre ľudí nad 65 rokov. Žiadame seniorov, aby prednostne využívali toto slávenie. Nenariaďujeme, ale odporúčame im to s úmyslom nie ich diskriminovať, ale chrániť ich zdravie.
 • V tejto fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov. Z toho je jasné, že všetci sa do kostola nedostanú.
  Preto sa odporúča, aby každý zodpovedne a obetavo zvážil účasť na svätej omši v kostole, zvlášť v nedeľu, aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam.
 • V prípade priaznivého počasia by mohla byť niektorá nedeľná sv. omša slávená v exteriéri (na vhodnom mieste); tiež je nutné dodržiavať dvojmetrové rozostupy (okrem členov spoločnej domácnosti).

 

 • Pri hlavnom vchode do kostola je umiestnené upozornenie na platné opatrenia.
 • Žiadame všetkých, ktorí prichádzajú na bohoslužbu, aby rešpektovali pokyny služby, ktorá usmerňuje a dohliada na dodržiavanie pravidiel.
 • Do kostola majú zakázaný vstup osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.
 • Vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka)!
 • Všetci účastníci bohoslužieb sú povinní dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky.
 • Všetci sú povinní dodržiavať dvojmetrové odstupy od iných osôb (neplatí pre príslušníkov jednej rodiny).
  Členovia jednej domácnosti môžu sedieť vedľa seba.
 • V kostole sú viditeľným spôsobom označené miesta v laviciach a tiež stoličky, kde veriaci môžu sedieť (pri zachovaní pravidla obsadenia každého druhého radu lavíc a dvojmetrových odstupov).
       –  Vo farskom kostole sú miesta v laviciach označené lístočkami, miesta na lavičkách stužkami; stoličky sú rozostavené na svojich miestach.
       –  V Klubine sú miesta v laviciach a na lavičkách označené stužkami.
  Prosíme všetkých, aby rešpektovali toto rozdelenie.
  Dôrazne žiadame, aby ste svojvoľne nepremiestňovali stoličky!
 • Po naplnení kapacity chrámu možno využiť priestor pred a vedľa kostola – aj tu je potrebné dodržiavať dvojmetrové odstupy od iných osôb. Ozvučenie (ak je plný kostol) je v priestore bočného vchodu od fary.
 • V kostole je zabezpečené vetranie (oknami). Pravidelne sú dezinfikované kľučky a kontaktné plochy. 
 • Sväteničky zostávajú prázdne, nepoužívame požehnanú vodu pri vstupe ani pri východe z kostola.
 • Do kostola sa vchádza hlavným vchodom alebo vchodom do bočnej kaplnky.
 • Pri vchode do kostola (v predsieni farského kostola na stene a pri vchode do bočnej kaplnky) je pre prichádzajúcich k dispozícii dezinfekcia na ruky.
  Každý si má pri vstupe do chrámu vydezinfikovať ruky, prípadne môže mať so sebou vlastný malý dezinfekčný prostriedok.
  Snažme sa vyhýbať zbytočnému dotýkaniu čohokoľvek v kostole.
 • Z lavíc boli odstránené všetky knižky, texty, ružence a ostatné súkromné (aj zabudnuté) veci.
  (Tieto predmety sú označené a uloženév sakristii; majitelia si ich môžu vypýtať a odniesť.)
 • Sväté omše majú kratšie trvanie: príhovor (homíliu) v plnom znení si môžeme pozrieť dodatočne na webe doma (pred alebo po slávení sv. omše).
 • Znak pokoja vynechávame (nepodávame si ruky; môžeme nahradiť úkonom hlavy).
 • Sväté prijímanie sa v tomto čase na základe dovolenia biskupskej konferencie podáva do rúk.
  (Odôvodnenie: Koronavírus sa šíri kvapôčkovou infekciou: ak by veriaci dýchali na kňazove ruky, čomu sa pri rozdávaní do úst nedá vyhnúť, mohli by tým ohroziť tých, ktorí prichádzajú v rade za nimi.)
       •  V rade na sväté prijímanie treba takisto zachovávať dvojmetrové odstupy (okrem členov jednej domácnosti).
       •  Na chvíľu prijatia Eucharistie si zložíme rúško.
       •  Pristúpime ku kňazovi tak, že predložíme dlane položené na seba vo výške hrude.
       •  Kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň.
       •  Veriaci si pred kňazom druhou rukou vezme Eucharistiu z dlane a vloží do úst.
       •  Až potom odídeme na svoje miesto. Neodchádzame spred kňaza s Eucharistiou v ruke!
       •  Kto by z vážneho zdravotného alebo iného dôvodu nemohol alebo nechcel prijať Eucharistiu do rúk, nech prichádza na sväté prijímanie posledný.
 
 
 

Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti.
Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom: prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery!

 

 

Ďalšie pravidlá:

 

 • Prijatie sviatostí a iné duchovné služby konzultujte s farárom, najlepšie telefonicky alebo mailom.
 • Spovedanie:  Spovedá sa za pekného počasia vonku, inak v sakristii alebo na inom mieste v kostole. Treba pritom dodržiavať pravidlá ochrany pred šírením nákazy (rúško, odstup).
  Možnosť spovede pred sv. omšami v týždni. Na požiadanie aj v inom čase.
 • Úmysly sv. omší, ak o to požiadate, budú odslúžené v tomto období podľa dohody; inak budú odložené na neskôr.
 • Úradné záležitosti vybavujte prednostne telefonicky alebo mailom.

 

 • V tejto výnimočnej situácii buďme naďalej trpezliví, disciplinovaní a zodpovední, ohľaduplní voči iným! Vytrvajme!
 • Nehanbime sa nosiť ochranné rúško.

 

 • Neúčasť na svätej omši v tomto čase nie je hriechom.
 • Odporúča sa naďalej sledovať priame prenosy bohoslužieb cez médiá (náš web, TV Lux, Rádio Lumen, Rádio Mária...).
 • Kto nesleduje prenos svätej omše, môže využiť ponúkané materiály pre "domácu cirkev".
 • Tým, ktorí nemajú možnosť prijať Eucharistiu, sa odporúča duchovné sväté prijímanie.
 • Pokiaľ by niekto nemal možnosť svätej spovede, naďalej sa odporúča vzbudenie dokonalej ľútosti.
 • K chorým, ktorým sa vážne zhoršil zdravotný stav, treba zavolať kňaza. Samozrejme aj v nemocnici, aj doma.
 • Každý, kto potrebuje (zvlášť chorí, starkí a osamelí), môže využiť telefonický rozhovor s kňazom.

 

 • Každý večer o 20:00 hod. sa zjednocujeme v modlitbe v rodinách a domácnostiach.
  (Zvonenie v tomto čase už nebude; bolo v čase, keď nebývali verejné omše).
  Na začiatku tejto modlitby, o 20:00 hod., je v kostole krátka adorácia a požehnanie, prenášané naživo.

 

 

Odkazy:

 

Podávanie svätého prijímania do rúk

K téme prijímania Eucharistie do rúk

V núdzi bez spovedníka si vzbuďme dokonalú ľútosť

Možnosť získania odpustkov

Vysvetlenie odpustkov a foriem spovede

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS