Farnosť Stará Bystrica
Na začiatku som si myslela, že musím obracať ľudí na vieru. Medzičasom som zistila, že mojou úlohou je milovať. A láska obráti toho, koho chce.
Matka Tereza

Birmovka

Sviatosť birmovania - potvrdenie náboženskej dospelosti


Sviatosť birmovania môže a má prijať každý pokrstený, ktorý ešte nebol pobirmovaný. Príprava na birmovanie má viesť kresťana k hlbšiemu zjednoteniu s Kristom, k živšej dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho činnosťou a s jeho darmi , aby mohol lepšie vziať na seba apoštolské povinnosti kresťanského života. Preto sa má birmovná katechéza, prebiehajúca v škole i vo farnosti, usilovať o prebudenie vedomia k príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, ako aj farskému spoločenstvu, ktoré má osobitnú zodpovednosť za prípravu birmovancov. Na prijatie birmovania je potrebný stav milosti.
Kandidát/ka na prijatie sv. birmovania má pristúpiť k sviatosti pokánia, aby sa očistil vzhľadom na prijatie daru Ducha Svätého. Horlivejšia modlitba ho/ju má pripraviť, aby poslušne a ochotne prijal/a silu a milosti Ducha Svätého.
Rodičia sú prví zodpovední za výchovu svojich detí. Túto zodpovednosť dosvedčujú predovšetkým tým, že vytvárajú rodinu, kde vládne ako pravidlo nežnosť, úcta, odpustenie, vernosť a nezištná služba. Táto výchova sa uskutočňuje vtedy, keď si členovia rodiny pomáhajú rásť vo viere svedectvom kresťanského života podľa evanjelia. Je poslaním rodičov naučiť svoje deti modliť sa a pomáhať im odhaliť svoje povolanie Božích detí, ktoré sľúbili pri krste. Preto sa od Vás, rodičia kandidátov sviatosti birmovania, vyžaduje:
Aby ste svojho syna/dcéru viedli k pravidelnej účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázané sviatky, k pravidelnej rannej a večernej modlitbe, ku konaniu dobra a zachovávaniu Božích a Cirkevných prikázaní, ku kajúcnosti a pokore, k užšiemu spojeniu s Ježišom v pravidelnej sviatosti zmierenia a Eucharistii, k prehĺbeniu vedomosti o Duchu Svätom a sv. birmovania. Pán Ježiš povedal: „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach“ / Mt 10, 32-33/.

V našej farnosti je vysluhovaná sv. birmovania každé 3 roky. Príprava na túto sviatosť trvá rok. Začína sa zápisom žiakov končiacich 8 ročník ZŠ. V škole alebo v kostole dostanú prihlášku, ktorú si vypíšu a na zápis prichádzajú birmovanec spolu s rodičom v stanovenom termíne, ktorý je na prihláške. Birmovanci sú zadelení do skupín a vždy od septembra začína nová príprava. 

Čo je dôležité pre túto prípravu:
  • Sviatostná príprava – nedele a prikázané sviatky účasť na sv. omšiach
  • pravidelné mesačne pristupovať ku sv. spovedi
  • zúčastňovať sa birmovanec kých katechéz z kňazom
  • zúčastňovať sa stretnutí s animátorom
  • 1x do roka zúčastniť sa víkendovej duch. Obnovy
  • napísať vedomostný test

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS