Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

3. O modlitbe

Modliť sa ako Ježiš?!

 

Chcem sa spolu s vami dnes zamyslieť nad témou: "Modliť sa ako Ježiš?!" Čo z toho vyplýva? Musíme sa modliť ako Ježiš, alebo sa máme modliť ako Ježiš? Použil som zámerne rozkazovací aj opytovací spôsob. K nášmu rastu je potrebné modliť sa ako Ježiš. Najprv však musíme poznať jeho spôsob modlitby. Katechizmus Katolíckej cirkvi (KKC) hovorí: "Dráma modlitby sa nám naplno odhaľuje v Slove, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Snažiť sa pochopiť jeho modlitbu pomocou toho, čo nám o nej oznamujú v evanjeliách jeho svedkovia, znamená pre nás približovať sa k nášmu svätému Pánovi Ježišovi ako k horiacemu kru: najprv uvažovať o ňom, ako sa sám modlí, potom počúvať, ako nás učí modliť sa, aby sme nakoniec spoznali, ako vyslyší našu modlitbu." (KKC 2598)

Zamyslime sa nad prvým pohľadom, ktorý nám ponúka KKC: Najprv uvažovať o Ježišovi, ako sa sám modlí. Sledovať Ježišovu modlitbu. Pane, nauč nás modliť sa... Pohliadnime do tajomstva Ježišovej modlitby. Žiadne knihy ani žiadne iné príručky o modlitbe nám neukážu a nepovedia o Ježišovej modlitbe viac ako Evanjeliá. Evanjelisti nám v nich zanechali a opísali situácie, ako sa Ježiš modlí. Ježišova modlitba bola svedectvom. "Ježiš sa nemodlí iba kvôli svedectvu. On žije v modlitbe, a tak vydáva o nej svedectvo." Hoci o tom evanjelisti priamo nehovoria, Ježiš sa isto modlil ako každý zbožný Žid pomocou slov a pravidelným opakovaním modlitby svojho ľudu v nazaretskej synagóge a v jeruzalemskom chráme. "On, ktorý sa stal synom Panny, naučil sa modliť podľa svojho ľudského srdca. Naučil sa to od svojej matky." (KKC 2599)

Dozrievanie v človečenstve spôsobovalo aj to, že jeho modlitba rástla a dozrievala, stávala sa dokonalejšou. Keď mal 12 rokov, po slávnosti Bar Micwa - Syn prikázania, tak ako každý židovský mladík, stal sa podľa Tóry dospelým židom a v synagóge a v jeruzalemskom chráme mohol čítať z Tóry a z kníh prorokov; jeho modlitba však vyvierala z oveľa skrytejšieho prameňa. Svedčia o tom slová, ktoré vyslovil na otázku Matky, ktorá ho po troch dňoch úpenlivého hľadania našla v chráme, kde sa rozprával a kládol otázky starším: "Mám byť tam, kde ide o môjho Otca." "Ježišova modlitba sa tu ukazuje ako SYNOVSKÁ MODLITBA, ktorú Otec očakával od svojich detí a ktorú konečne prežíva jeho jediný Syn, sám vo svojom človečenstve spolu so všetkými ľuďmi a za všetkých." (KKC 2599) "Veľa času venoval životu s Otcom. Nepoznáme obsah všetkých jeho dialógov a nie je potrebné ich úplne poznať. Jeho život ukazuje, že vždy chcel byť v spoločenstve s Otcom." Modlitba mala v živote Ježiša veľký význam a bola spojená s jeho poslaním.

Ježiš sa modlí pred rozhodujúcimi chvíľami svojho poslania: pred tým, ako o svojom poslaní vydá svedectvo Otec pri jeho krste v Jordáne a pri premenení na hore Tábor: "Toto je môj milovaný syn, počúvajte ho!" A pred tým, ako svojim umučením uskutoční plán Otcovej lásky: "Otče, ak chceš, odním odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!" Ježiš sa modlí pred rozhodujúcimi chvíľami, ktoré sú spojené so životom a úlohou jeho apoštolov: pred vyvolením dvanástich, pred Petrovým vyznaním o jeho mesiášskom poslaní: "Ty si Mesiáš, Syn živého Boha!" - Modlí sa za Petra, aby neochabla jeho viera a keď sa raz obráti, aby povzbudzoval svojich bratov vo viere... (porov. KKC 2600) Ježišova modlitba je spojená s jeho apoštolátom. "Modlitba je prítomná v jeho živote, konaní a je výrazom jeho bytia."

Aby sa mohol stretávať so svojím Otcom, musí mať k tomu primerané podmienky. Ježiš, ako svedčia evanjelisti a priami svedkovia jeho života a modlitby, sa často uťahoval do samoty, do ústrania. Z takýchto miest prichádza naplnený. Je ako Mojžiš, ktorý si po rozhovore s Bohom na úpätí hory Sinaj musel zakrývať tvár šatkou, aby Izraeliti nevideli jeho prežiarenú tvár. Ježišova modlitba je modlitbou za ľudí. Sám zakúsil život v ľudskej prirodzenosti, nepoznačenej hriechom, a preto vnáša ľudí do svojej modlitby a obetuje ich Otcovi, keď obetuje seba.

Ježišova modlitba spôsobuje, že má súcit so slabosťami iných, aby ich oslobodil: kriesi Lazára, syna naimskej vdovy, Jairovu dcéru, uzdravuje chromého, lieči malomocných, Malchusovi uzdravil uťaté ucho po zrážke v Getsemani... Celá jeho modlitba a z nej vychádzajúci apoštolát je ovocím "v skrytosti." (porov. KKC 2602)

Evanjelisti zachytili dve Ježišove modlitby z čias jeho verejného účinkovania. Každá z nich sa začína vzdávaním vďaky. V prvej modlitbe Ježiš vyznáva Otca, zvelebuje ho, pretože skryl tajomstvá Božieho kráľovstva pred múdrymi a zjavil ich maličkým: "Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko: A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť." (Mt 11, 25-27) A druhá Ježišova modlitba je pred vzkriesením Lazára: "Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: ´Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal.´"(Jn 11, 41 - 42)

Z uvedených modlitieb vyplýva, že Ježiš prosí, keďže ďakoval za všetko, čo dostal od svojho Otca. Každému daru musí predchádzať prosba a tomu nás chce Ježiš naučiť. Ježiš nám ukazuje, že máme prosiť skôr, ako nám je dar udelený. Ježiš sa odovzdáva tomu, kto dáva a kto dáva seba samého v daroch. Chce nám ukázať, ale zároveň nás aj naučiť, že Darca je vzácnejší ako udelený dar (porov. KKC 2603 - 2604) Svätý Ján z Kríža zvykol často hovoriť: "Netúž po daroch, ale túž po samom Darcovi!" Vrcholom Ježišovej modlitby sú posledné slová na kríži: Žíznim! - Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia! - Dokonané je... (porov. KKC 2605).

Modlitba učeníkov musí byť ako modlitba Ježiša. Ak sa teda chceme naučiť modliť, musíme sa priblížiť k Ježišovi, ktorý sa modlil a ktorý musí zostať pre nás skutočným vzorom; len jeho môžeme kopírovať v modlitbe.

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS